Årsstämma 2015

Investor AB:s årsstämma ägde rum tisdagen den 12 maj 2015, klockan 15:00 på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2014.

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, om utdelning till aktieägarna med 9,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes fredagen den 15 maj 2015. Utdelningen beräknas att sändas ut onsdagen den 20 maj 2015.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Josef Ackermann, Gunnar Brock, Magdalena Gerger, Tom Johnstone, Grace Reksten Skaugen, Hans Stråberg, Lena Treschow Torell, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg.

Sune Carlsson, Börje Ekholm, O. Griffith Sexton och Peter Wallenberg Jr hade undanbett sig omval.

Årsstämman valde Johan Forssell och Sara Öhrvall till nya styrelseledamöter.

Johan Forssell är svensk medborgare och född 1971. Johan Forssell är verkställande direktör och koncernchef i Investor och styrelseledamot i Atlas Copco och Saab.

Sara Öhrvall är svensk medborgare och född 1971. Sara Öhrvall är grundare och seniorkonsult på MindMill Network och styrelseledamot i Bonnier News (innefattande styrelsen för Expressen, DN och DI), Bonnier Books, Bisnode, Kicks, Bonnier Publications, Nobelmuseet och Umeå Universitet.

Årsstämman omvalde Jacob Wallenberg till styrelseordförande.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade om styrelsearvode i form av kontantarvode och syntetiska aktier till ett totalt värde om 9.021.000  kronor att utgå med 2.340.000 kronor till styrelseordföranden och med 625.000 kronor vardera till övriga nio styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt sammanlagt 1.056.000 kronor kontant som arvode för arbete i styrelseutskotten.

Årsstämman beslutade vidare att styrelseledamot ska ha möjlighet att välja att erhålla 50 procent av värdet av styrelsearvodet före skatt, exklusive arvode för utskottsarbete, i form av syntetiska aktier. Varje syntetisk aktie ger rätt att efter fem år erhålla en utbetalning av ett belopp som mot¬svarar börsvärdet vid utbetalningstillfället av en B-aktie i bolaget. Utdelningar på Investors B-aktier under tiden fram till utbetalningstidpunkten gottskrivs ledamoten i form av tilldelning av ytterligare syntetiska aktier. Således ska högst 3.982.500 kronor av styrelsearvodet utgå i form av syntetiska aktier.

Revisor
Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2016. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Thomas Strömberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

Riktlinjer för lön och annan ersättning
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen.

Riktlinjerna överensstämmer med vad som fastställdes av årsstämman 2014, dock att pensionsförmåner på lönedelar upp till 30 inkomstbasbelopp nu enbart ska bestå av en premiebestämd pensionsplan och inte längre av en förmånsbestämd pensionsplan. Vidare deltar, från och med årsstämman 2015, ingen inom Investors ledningsgrupp i vinstdelningsprogrammet för Investors tradingfunktion och investeringsorganisation.

Program för långsiktig aktierelaterad lön
Årsstämman godkände omfattningen av och huvudprinciperna för Investors program för långsiktig aktierelaterad lön för ledningsgruppen och övriga medarbetare 2015 uppdelat på en Aktiesparplan och ett Prestationsbaserat Aktieprogram, vilka är kopplade till aktier i Investor av serie B.

Enligt Aktiesparplanen, som omfattar samtliga anställda, gäller att anställda som väljer att delta i programmet för varje aktie som kvalificerar för deltagande i Aktiesparplanen (”Deltagaraktie”) tilldelas två optioner (”Matchningsoptioner”) samt en
rätt att förvärva en Investoraktie (”Matchningsaktie”). Deltagaraktien kan antingen vara en aktie som den anställde redan äger eller en aktie som förvärvas under en av styrelsen beslutad period efter publiceringen av Investors första kvartalsrapport för 2015 (”Mätperioden”). Den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Investoraktien under Mätperioden benämns ”Deltagarkursen”. Matchningsaktien kan, efter en treårig kvalifikationsperiod, förvärvas för 10 kronor under en fyraårsperiod. Varje Matchningsoption berättigar till förvärv av en aktie under motsvarande period till ett pris motsvarande 120 procent av Deltagarkursen.

Enligt det Prestationsbaserade Aktieprogrammet erbjuds högre befattningshavare rätt att efter en treårig kvalifikationsperiod under fyra år förvärva aktier (”Prestationsaktier”) för ett pris motsvarande 50 procent av Deltagarkursen under förutsättning att Investoraktiens totalavkastning överträffar en viss nivå. Den årliga totalavkastningen (inklusive återinvesterade utdelningar) mäts kvartalsvis under kvalifikationsperioden och måste överstiga räntan för 10-åriga statsobligationer med mer än 10 procentenheter för att ge befattningshavarna rätt att förvärva det högsta antal Prestationsaktier som preliminärt tilldelats respektive befattningshavare.

Den anställdes tilldelning av Matchningsaktier, Matchningsoptioner och Prestationsaktier är också beroende av den anställdes befattning och är kopplad till den anställdes fasta kontantlön.

Vid en antagen Deltagarkurs om 300 kronor utgör det högsta antal aktier som kan komma att förvärvas av de anställda till följd av Matchningsoptionerna 105.000. Högsta antal Matchningsaktier som de anställda kan få rätt att förvärva uppgår, tillsammans, med därtill hörande beräknad kompensation för utdelning, till 65.000. Högsta antal Prestationsaktier som högre befattningshavare kan få rätt att förvärva, vid maximal måluppfyllelse, uppgår, tillsammans med därtill hörande beräknad kompensation för utdelning, till 330.000. Högsta antal aktier som kan komma att förvärvas under programmet för långsiktig aktierelaterad lön är beroende av Deltagarkursen och kan således komma att öka eller minska.

Kostnaderna för programmet för långsiktig aktierelaterad lön 2015 som redovisas över resultaträkningen baseras på redovisningsprinciperna enligt IFRS-2 och uppgår vid en Deltagarkurs om 300 kronor samt fullt deltagande till cirka 22 miljoner kronor för Aktiesparplanen och cirka 21 miljoner kronor för det Prestationsbaserade Aktieprogrammet. I beloppen ingår beräknad kostnad för sociala avgifter.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman 2016 besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och serie B för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, för att möjliggöra överlåtelse av egna aktier inom ramen för programmet för långsiktig aktierelaterad lön samt för att säkra kostnader inklusive sociala avgifter sammanhängande dels med nämnda program, dels med utgivandet av syntetiska aktier som del av styrelsearvode.

Årsstämman beslutade även att överlåtelse av egna aktier av serie B får ske till de anställda som deltar i programmet för långsiktig aktierelaterad lön 2015. Högst 700.000 aktier eller det högre antal som kan följa vid omräkning vid split, fondemission eller liknande åtgärder får överlåtas. Överlåtelse får ske under den tid och till det pris som anställda äger rätt att förvärva aktier enligt programmet. Bolaget innehar idag 5.400.496 egna aktier av serie B.

Aktieägare Thorwald Arvidsson
Årsstämman avslog aktieägaren Thorwald Arvidssons samtliga förslag.

Konstituerande styrelsesammanträde
Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes till ersättningsutskott Jacob Wallenberg (ordförande), Tom Johnstone och Lena Treschow Torell. Till revisions- och riskutskottet valdes Grace Reksten Skaugen (ordförande), Gunnar Brock, Magdalena Gerger och Jacob Wallenberg. Marcus Wallenberg valdes till vice ordförande i styrelsen för Investor AB.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet beslutade styrelsen, i enlighet med valberedningens rekommendation, att, i likhet med 2011-2014, anta en policy enligt vilken styrelseledamöter, som inte tidigare har motsvarande innehav, under en femårsperiod, förväntas bygga upp ett eget innehav av aktier i Investor (eller motsvarande exponering mot Investoraktien, till exempel i form av syntetiska aktier) till ett marknadsvärde som förväntas motsvara minst ett års arvode före skatt, exklusive arvode för utskottsarbete.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investordialogen - Ett samtal mellan vår ordförande Jacob Wallenberg, och vd Johan Forssell

Här hittar du webcasten

Information från vår årsstämma

Läs mer här

Investor B

182,74

4,78 %

Aktieägare