Årsstämma 2017

Investor AB:s årsstämma ägde rum onsdagen den 3 maj 2017 kl 15:00, på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2016.

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 11,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes fredagen den 5 maj 2017. Utdelningen beräknas att sändas ut onsdagen den 10 maj 2017.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Josef Ackermann, Gunnar Brock, Johan Forssell, Magdalena Gerger, Tom Johnstone, Grace Reksten Skaugen, Hans Stråberg, Lena Treschow Torell, Jacob Wallenberg, Marcus Wallenberg och Sara Öhrvall.

Årsstämman omvalde Jacob Wallenberg till styrelseordförande.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade om styrelsearvode i form av kontantarvode och syntetiska aktier till ett totalt värde om 10.230.000 kronor att utgå med 2.450.000 kronor till styrelseordföranden, med 1.420.000 kronor till vice ordföranden och med 655.000 kronor vardera till övriga åtta styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt sammanlagt 1.120.000 kronor kontant som arvode för arbete i styrelseutskotten.

Årsstämman beslutade vidare att styrelseledamot ska ha möjlighet att välja att erhålla 50 procent av värdet av styrelsearvodet före skatt, exklusive arvode för utskottsarbete, i form av syntetiska aktier. Varje syntetisk aktie ger rätt att efter fem år erhålla en utbetalning av ett belopp som mot¬svarar börsvärdet vid utbetalningstillfället av en B-aktie i bolaget. Utdelningar på Investors B-aktier under tiden fram till utbetalningstidpunkten gottskrivs ledamoten i form av tilldelning av ytterligare syntetiska aktier. Således ska högst 4.555.000 kronor av styrelsearvodet utgå i form av syntetiska aktier.

Revisor
Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Thomas Strömberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

Riktlinjer för lön och annan ersättning
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen. Riktlinjerna överensstämmer i sak med vad som fastställdes av årsstämman 2016.

Program för långsiktig rörlig lön för ledningsgruppen och övriga medarbetare
Årsstämman godkände omfattningen av och huvudprinciperna för Investors program för långsiktig rörlig lön för ledningsgruppen och övriga medarbetare 2017 uppdelat på en Aktiesparplan och ett Prestationsbaserat Aktieprogram, vilka är kopplade till aktier i Investor av serie B. Dock omfattas inte medarbetare inom Patricia Industries av programmet eftersom dessa istället omfattas av ett separat program för långsiktig rörlig lön, anpassat speciellt till medarbetare inom Patricia Industries.

Enligt Aktiesparplanen gäller att anställda som väljer att delta i programmet för varje aktie som kvalificerar för deltagande i Aktiesparplanen (”Deltagaraktie”) tilldelas två optioner (”Matchningsoptioner”) samt en rätt att förvärva en Investoraktie (”Matchningsaktie”). Deltagaraktien kan antingen vara en aktie som den anställde redan äger eller en aktie som förvärvas under en av styrelsen beslutad period efter publiceringen av Investors första kvartalsrapport för 2017 (”Mätperioden”). Den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Investoraktien under Mätperioden benämns ”Deltagarkursen”. Matchningsaktien kan, efter en treårig kvalifikationsperiod, förvärvas för 10 kronor under en fyraårsperiod. Varje Matchningsoption berättigar till förvärv av en aktie under motsvarande period till ett pris motsvarande 120 procent av Deltagarkursen.

Enligt det Prestationsbaserade Aktieprogrammet erbjuds högre befattningshavare rätt att efter en treårig kvalifikationsperiod under fyra år förvärva aktier (”Prestationsaktier”) för ett pris motsvarande 50 procent av Deltagarkursen under förutsättning att Investoraktiens totalavkastning överträffar en viss nivå. Den årliga totalavkastningen (inklusive återinvesterade utdelningar) mäts kvartalsvis under kvalifikationsperioden och måste överstiga räntan för 10-åriga statsobligationer med mer än 10 procentenheter för att ge befattningshavarna rätt att förvärva det högsta antal Prestationsaktier som preliminärt tilldelats respektive befattningshavare.

Den anställdes tilldelning av Matchningsaktier, Matchningsoptioner och Prestationsaktier är också beroende av den anställdes befattning och är kopplad till den anställdes fasta kontantlön.

Vid en antagen Deltagarkurs om 370 kronor utgör det högsta antal aktier som kan komma att förvärvas av de anställda till följd av Matchningsoptionerna 80.000. Högsta antal Matchningsaktier som de anställda kan få rätt att förvärva uppgår, tillsammans, med därtill hörande beräknad kompensation för utdelning, till 50.000. Högsta antal Prestationsaktier som högre befattningshavare kan få rätt att förvärva, vid maximal måluppfyllelse, uppgår, tillsammans med därtill hörande beräknad kompensation för utdelning, till 245.000. Högsta antal aktier som kan komma att förvärvas under programmet för långsiktig aktierelaterad lön är beroende av Deltagarkursen och kan således komma att öka eller minska.

Kostnaderna för programmet för långsiktig rörlig lön 2017 som redovisas över resultaträkningen baseras på redovisningsprinciperna enligt IFRS-2 och uppgår vid en Deltagarkurs om 370 kronor samt fullt deltagande till cirka 21 miljoner kronor för Aktiesparplanen och cirka 19 miljoner kronor för det Prestationsbaserade Aktieprogrammet. I beloppen ingår beräknad kostnad för sociala avgifter.

Program för långsiktig rörlig lön för anställda inom Patricia Industries
Årsstämman godkände omfattningen av och huvudprinciperna för programmet för långsiktig rörlig lön för anställda i Patricia Industries. Programmet är baserat på samma struktur som det ovan beskrivna programmet för ledningsgruppen och övriga medarbetare i Investor, men är relaterat till värdeutvecklingen i Patricia Industries i stället för till Investoraktien.

Instrumenten i Patricia Industries program för långsiktig rörlig lön kommer att tilldelas inom ramen för två Planer: (i) PI:s Balansräkningsplan och (ii) PI:s Nordamerikanska Dotterbolagsplan. Instrumenten, som är kontantavräknade, kommer att ha en löptid om upp till sju år och deltagare kommer, villkorat av att de gör en egen investering i Investoraktier, att tilldelas instrument som intjänas under en treårig kvalifikationsperiod och som kan utnyttjas/lösas under en fyraårsperiod därefter (med förbehåll för vad som kan följa av tillämplig amerikansk skattelagstiftning).

Programmet kommer att redovisas i enlighet med IFRS-2. Kostnaderna för programmet beskrivs i förslaget till stämman.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman 2018 besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och serie B för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, för att möjliggöra överlåtelse av egna aktier inom ramen för programmet för långsiktig rörlig lön för ledningsgruppen och övriga medarbetare samt för att säkra kostnader inklusive sociala avgifter sammanhängande dels med nämnda program, dels med utgivandet av syntetiska aktier som del av styrelsearvode.

Årsstämman beslutade även att överlåtelse av egna aktier av serie B får ske till de anställda som deltar i programmet för långsiktig rörlig lön 2017. Högst 500.000 aktier eller det högre antal som kan följa vid omräkning vid split, fondemission eller liknande åtgärder får överlåtas. Överlåtelse får ske under den tid och till det pris som anställda äger rätt att förvärva aktier enligt programmet. Bolaget innehar idag 2.566.061 egna aktier av serie B.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagsordningen ändras så att bolagsstämma ska hållas i Stockholm eller Solna. Årsstämman beslutade vidare att godkänna de av styrelsen föreslagna övriga, huvudsakligen redaktionella, ändringarna i bolagsordningen.

Aktieägare Thorwald Arvidsson
Årsstämman avslog aktieägaren Thorwald Arvidssons samtliga förslag.

Konstituerande styrelsesammanträde
Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes till ersättningsutskott Jacob Wallenberg (ordförande), Tom Johnstone och Lena Treschow Torell. Till revisions- och riskutskottet valdes Grace Reksten Skaugen (ordförande), Gunnar Brock, Magdalena Gerger och Jacob Wallenberg. Marcus Wallenberg valdes till vice ordförande i styrelsen för Investor AB.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet beslutade styrelsen, i enlighet med valberedningens rekommendation, att, i likhet med 2011-2016, anta en policy enligt vilken styrelseledamöter, som inte tidigare har motsvarande innehav, under en femårsperiod, förväntas bygga upp ett eget innehav av aktier i Investor (eller motsvarande exponering mot Investoraktien, till exempel i form av syntetiska aktier) till ett marknadsvärde som förväntas motsvara minst ett års arvode före skatt, exklusive arvode för utskottsarbete.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investordialogen - Ett samtal mellan vår ordförande Jacob Wallenberg, och vd Johan Forssell

Här hittar du webcasten

Information från vår årsstämma

Läs mer här

Investor B

182,74

4,78 %

Aktieägare