Inkomna frågor från aktieägare samt Investors svar

Aktiespararnas och Folksams brev

Såväl Aktiespararna som Folksam har inkommit med ett antal uppmaningar inför stämmosäsongen 2021.

Investor uppskattar och värnar om att ha en dialog med aktieägarna. Vi vill därför klargöra vilka åtgärder vi har vidtagit för att aktieägarna, så långt det är möjligt givet den pågående pandemin, ska kunna bilda sig en uppfattning om Investors utveckling 2020, kunna ställa frågor till styrelse och ledning, samt att med framförhållning kunna ta ställning till de förslag som läggs fram för beslut. Årsstämman genomförs den 5 maj 2021 genom förhandsröstning.

Kallelse och fullständiga förslag har skickats ut den 30 mars 2021. Investors ordförande och VD adresserar olika frågeställningar samt diskuterar Investors utveckling 2020 i en för inspelad Investordialog som publiceras på hemsidan den 3 maj 2021 så att aktieägarna kan ta del av denna innan Årsstämman. Den 3 maj hålls också en telefonkonferens där aktieägarna och media kan ställa frågor direkt till ordförande och VD.

Folksam har även uppmanat bolag att låta stämman rösta om klimatstrategin. Klimatfrågan är verkligen en av de stora globala utmaningarna. Däremot anser vi att detta är en operativ fråga som ska drivas och beslutas om i bolagen och att inte ägarna ska besluta om bolagens klimatmål. Vad gäller Investor har styrelsen har beslutat om klimatmål att i enlighet med Parisavtalet halvera koldioxidutsläppen per 2030 med 2016 som basår. Detta mål gäller Investor som bolag samt för vår portfölj av bolag.

Brev från Första AP-fonden

Första AP-fonden önskar att styrelsen redogör för hur processen för att ta fram förslaget till incitamentsprogram sett ut, vilka personer och eventuella konsulter som deltagit (utöver ersättningsutskottet och styrelsen) och på vilket sätt dessa personer har medverkat.

Ingen av ledamöterna i Investor ABs styrelse deltar i Investors incitamentsprogram, förutom Johan Forssell som deltar i programmet i egenskap av VD. VD deltar dock inte när styrelsen fattar beslut som rör VDs ersättning inklusive beslut om förslag till incitamentsprogram.

Investors ersättningsutskott ansvarar för frågor som rör ersättning till koncernledningen såsom utvärdering och beredning av förslag avseende ersättningsriktlinjer och incitamentsprogram för koncernledningen. Det är ersättningsutskottet som har det avgörande ansvaret och inflytandet över principer, utformning och villkor för Investor incitamentsprogram. Baserat på ersättningsutskottets rekommendation fattar styrelsen det slutliga beslutet avseende utformning och huvudsakliga villkor (inklusive kriterier för måluppfyllelse) för det förslag till incitamentsprogram som styrelsen föreslår beslutas av årsstämman.

Såsom framgår ovan har de som omfattas av Investors incitamentsprogram därmed inte haft väsentligt inflytande över, eller deltagit i, beslut om incitamentprogrammets slutliga utformning.

Fråga om Electrolux

Hur ser ni på den situationen i Electrolux där det varit tal om en uppstyckning och avyttring av verksamheten i USA? Kommer Investor vara drivande i den frågan?

Vi kommenterar aldrig hypotetiska transaktioner eller spekulationer, men man kan säga att vi som ägare arbetar via styrelserna i våra företag och med hjälp av våra värdeskapandeplaner försöker vi driva de initiativ som vi bedömer bidrar till lönsam tillväxt, operationell effektivitet, en bra industriell struktur, finansiell flexibilitet, en hållbar affärsmodell, etc. Det vi har sagt i just fallet Electrolux är att en av de saker företaget måste fokusera på är att förbättra utvecklingen i den amerikanska verksamheten.

Frågra om SEB:s hållning vad gäller fossila bränslen

Som aktieägare i Investor blir jag bedrövad över att läsa Fair finance granskning av bl a de svenska bankernas stöd till fossilindustrin, se länk. Att SEB är sämst i klassen är ju något som Investor borde fokusera på att förbättra, så min fråga är vad Investor gör för att SEB skall finansiera mer hållbara kunder? Detta rimmar ju annars mycket dåligt med Investors hållbarhetspolicy.

Klimatfrågan är verkligen en av de stora globala utmaningarna och på Investor har vi därför satt mål för hela vår portfölj av bolag att i enlighet med Parisavtalet halvera utsläppen per 2030. Nu per 2020 har portföljbolagen minskat utsläppen med 40 procent jämfört med 2016. Vad gäller SEB antog banken i februari en ny policy vad gäller fossila bränslen, vilket vi också tycker är rätt väg framåt. Policyn linjerar med Parisavtalet.

 

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investordialogen - Ett samtal mellan vår ordförande Jacob Wallenberg, och vd Johan Forssell

Här hittar du webcasten

Information från vår årsstämma

Läs mer här

Investor B

182,74

4,78 %

Aktieägare