Ersättning till ledningsgruppen

Vår ersättningsfilosofi utgår från vår strategi och fokuserar på långsiktigt värdeskapande.
Ersättningen ska vara konkurrenskraftig och marknadsmässig och får bestå av följande komponenter:
Fast kontantersättning, kortfristig rörlig ersättning, långsiktig rörlig ersättning, pension samt övriga
förmåner.

En framgångsrik implementering av vår affärsstrategi och tillvaratagandet av Investors
långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att vi kan rekrytera och behålla
kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Investor kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning.
Dessa riktlinjer möjliggör att verkställande direktören och andra medlemmar i den utökade
ledningsgruppen kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Information om Årsstämman 2021

Mer information

Investordialogen - ett samtal om året 2020 och vad som är fokus framåt

Lyssna här på telefonkonferensen

Investor B

729,80

0,41 %

Aktieägare