Revisorer

Vid årsstämman 2022 omvaldes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Den auktoriserade revisorn Jonas Ståhlberg är huvudansvarig för revisionen.

Revisorn utses av årsstämman för en mandatperiod på ett år. Revisorn har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska Investors årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Huvudansvarig revisor lämnar också en revisionsberättelse till årsstämman, ett yttrande om tillämpning av riktlinjer för lön och annan ersättning samt ett yttrande om Bolagsstyrningsrapporten. Aktieägare är välkomna att vid årsstämman ställa frågor till revisorn. Investor ska enligt bolagsordningen ha en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

Revisorns oberoende i förhållande till företaget säkerställs genom att vald revisor endast i begränsad utsträckning tillåts utföra andra tjänster än revision.

Upphandling av revisionstjänster

Investor AB kommer att genomföra ett anbudsförfarande inför val av koncernens revisor på årsstämman 2023. Anbud ska ha inkommit Bolaget senast den 1 juli 2022.

Vänligen kontakta bolaget på audit.tender@investorab.com  för ytterligare information om anbudsförfarandet och för erhållande av förutsättningar för anbud.

 

 

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Föreslagen utdelning

Läs mer här

Årsredovisning 2022

Läs mer här

Investor B

206,05

0,68 %

Aktieägare