Revisorer

Vid årsstämman 2021 omvaldes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Den auktoriserade revisorn Jonas Ståhlberg är huvudansvarig för revisionen.

Revisorn utses av årsstämman för en mandatperiod på ett år. Revisorn har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska Investors årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Huvudansvarig revisor lämnar också en revisionsberättelse till årsstämman, ett yttrande om tillämpning av riktlinjer för lön och annan ersättning samt ett yttrande om Bolagsstyrningsrapporten. Aktieägare är välkomna att vid årsstämman ställa frågor till revisorn. Investor ska enligt bolagsordningen ha en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

Revisorns oberoende i förhållande till företaget säkerställs genom att vald revisor endast i begränsad utsträckning tillåts utföra andra tjänster än revision.

 

 

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Förtydligande kring vår Mångfalds- och Inkluderingsplan

Läs här

Helårsrapport, Fredag 21 Januari, 13.00 CET

Titta här

Investor B

196,82

-1,71 %

Aktieägare