”Vi är övertygade om att hållbarhet är en förutsättning för att skapa långsiktigt värde”

Nyckeltal 2018

Hållbarhet är grundläggande för vår och våra företags framgång. Investor har en lång tradition av att agera ansvarsfullt som ägare och företag. Vi är övertygade om att en förutsättning för att skapa långsiktigt värde är att hållbarhet är integrerat i affärsmodellen. Vi förväntar oss att våra företag har ett proaktivt och affärsinriktat förhållningssätt snarare än en reaktiv och för riskbaserad hållning till hållbarhet.

Vårt synsätt

Hållbarhet är fundamentalt för vår och våra företags framgång. Vår tro är att företag genom sina tjänster och produkter har en avgörande roll för att skapa värde för samhället i stort liksom för vår planet. Därför försöker vi  oförtrutet att stödja bolagen att utveckla strategier för resurseffektiva lösningar, för innovation för att minska klimatpåverkan liksom för att öka mångfald och inkludering inom organisationerna. 

Ansvarsfull ägare

Som en engagerad långsiktig ägare strävar vi efter att verka så att såväl individer som företag kan utvecklas och ständigt sträva efter förbättring. Det är i vår roll som ägare som vi har den största påverkan genom det kapital vi tillhandahåller, det aktiva ägandet vi utövar och genom alla medarbetare, produkter och tjänster liksom innovationer och nya lösningar i våra företag. När vi hjälper våra företag att utveckla världsledande företag, skapar de värde för sina kunder, för samhället, och i sin tur för oss och våra aktieägare.

Vi har ett strukturerat förhållningssätt till hållbarhet med utgångspunkt i Investors Hållbarhetsriktlinjer. Vi utövar vårt inflytande genom styrelserna. Vi utvecklar och driver värdeskapande planer där hållbarhet och företagens allmänna hälsa är tydliga fokusområden och där vi kontinuerligt följer upp företagens arbete. Investors Hållbarhetsriktlinjer innebär tydliga krav på våra företag att bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt och etiskt sätt och att bidra till en hållbar utveckling genom investeringar i innovation och resurseffektiva produkter och lösningar. Genom vårt hållbarhetsnätverk med företagens hållbarhetschefer möjliggör vi ett forum för att dela erfarenheter och kunskaper.

Investors riktlinjer för hållbarhet beskriver våra baskrav på våra företag:

 • agerar ansvarsfullt och etiskt och följer lokala och nationella lagar inom respektive land där de är verksamma,
 • kontinuerligt utvecklar och förbättrar sin sociala, miljö- och ekonomiska påverkan,
 • stödjer och investerar i innovation,
 • analyserar risker, formulerar policys och mål, samt har ändamålsenliga processer på plats för att hantera och följa upp hållbarhetsrelaterade risker,
 • ansluter sig till och efterlever FN:s Global Compact och dess tio principer, förbinder sig till FN:s hållbarhetsmål och stödjer ILO-konventionerna och OECD:s riktlinjer för multinationella företag,
 • i lämplig form, transparent redovisar hållbarhetsmål, risker och framsteg,
 • uppmuntrar och främjar mångfald i sina organisationer,
 • har en aktiv dialog med sina intressenter, såsom leverantörer och handelspartners, samt
 • har en säker rapporteringskanal för visselblåsning på plats.

 

Företagsspecifika fokusområden

Många av våra företag och särskilt våra börsnoterade företag är i framkant inom sina branscher när det gäller att integrera hållbarhet i affärsstrategin. Vi har ett strukturerat förhållningssätt baserat på våra Hållbarhetsriktlinjer men följer också upp företagsspecifika fokusområden. Då vår portfölj är väldiversifierad, skiljer sig de företagsspecifika fokusområdena åt beroende på bransch, utvecklingsstadie, och de risker och möjligheter som är relevanta för respektive företag. Exempel på fokusområden är bolagsstyrning, leverantörskontroll, innovation, energieffektivisering och inkludering.

Vårt mål är att vara en engagerad och ansvarsfull ägare som utvecklar världsledande företag som bidrar till en hållbar utveckling. Våra portföljbolag förväntas följa våra Hållbarhetsriktlinjer. Investor följer löpande företagens arbete och framsteg. Ett sätt är genom det årliga hållbarhetsformuläret för självutvärdering, där vi följer upp uppfyllandet av hållbarhetsriktlinjerna. Status och framsteg presenteras för ledningsgrupp och styrelse en gång per år.

Våra företag har också företagsspecifika fokusområden som våra analytiker följer kontinuerligt enligt samma process och principer som för värdeskapandeplanerna. Vi följer upp att företagen har handlingsplaner för att uppnå respektive fokusområde.

Vi samlar portföljbolagens hållbarhetschefer i Investors Hållbarhetsnätverk tre till fyra gånger per år för att diskutera olika hållbarhetsutmaningar och möjligheter.

Ansvarsfullt företag

Som ett ansvarsfullt företag arbetar Investor kontinuerligt för att förbättra vår sociala, miljömässiga och ekonomiska påverkan. Vår uppförandekod vägleder alla medarbetare i deras dagliga arbete och utgör grunden för hur vi arbetar. Alla medarbetare skriver under uppförandekoden årligen.  Koden är en vägledning för alla medarbetare i deras dagliga arbete och den tar sin utgångspunkt i våra värderingar liksom våra policys för anti-korruption, hållbarhet och visselblåsning. Vi har högt ställda riktlinjer inom affärsetik och agerar ansvarsfullt i allt vi gör. Investor strävar efter att vara en förebild för våra företag.

Vi stödjer universellt erkända mänskliga rättigheter och tar långsiktigt ansvar för etiska standarder. Vi är anslutna till och följer FN:s Global Compact och dess tio principer, ILO-konventionerna och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Investors styrelse har antagit en Hållbarhetspolicy som sätter ramarna Investors arbete. Ledningsgruppen beslutar om den övergripande utvecklingen och genomförande av hållbarhetsarbetet. Inom Ledningsgruppen ansvarar Kommunikationsdirektör & chef Hållbarhet för att koordinera och driva hållbarhetsarbetet. Detta ansvar inkluderar arbetet att sätta relevanta mål, mäta och följa upp såväl som att rapportera utvecklingen.

Vår uppförandekod vägleder alla medarbetare i deras dagliga arbete och är baserad på våra värderingar samt policys för anti-korruption, hållbarhet och visselblåsning. Alla anställda och företagsrepresentanter förväntas följa våra policys. Vi håller regelbundet utbildningar och allt material finns tillgängligt på Investors intranät. Investor har nolltolerans mot korruption och har högt ställda etiska riktlinjer i allt vi gör. Vi stödjer universellt erkända mänskliga rättigheter och tar långsiktigt ansvar för etiska standarder. Vi är anslutna till och följer FN:s Global Compact och dess tio principer, ILO-konventionerna och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Genom vårt externa visselblåsningssystem kan både medarbetare och externa parter rapportera misstänkta brott mot lag eller affärsetik.

Viktiga policyer och länkar

Vi strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. Vi värnar om säkerhet och respekt för alla människor som berörs av vår verksamhet. Vårt förtroende och långsiktiga framgång bygger på våra affärsprinciper som finns beskrivna i vår uppförandekod. Investor har ett externt visselblåsarsystem där både anställda och externa intressenter kan rapportera överträdelser.

Under 2018 gjordes vårt visselblåsningssystem tillgängligt för externa intressenter. Investor mottog tre rapporter, varav en var personalrelaterad och två var relaterade till händelser i våra portföljbolag. Samtliga rapporter har följts upp och hanterats.

Länk till Visselblåsningssystem

 

Vår väsentlighetsanalys

Vi följer kontinuerligt vår ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan för att säkerställda att vi arbetar med de centrala frågorna för vår verksamhet och intressenter. Våra viktigaste områden utgör grunden för vår hållbarhetsstrategi och prioriteringar.

Att ha en nära dialog med våra prioriterade intressentgrupper är en av de viktigaste delarna i vårt hållbarhetsarbete. Våra mest prioriterade intressenter har identifierats baserat på deras intresse för och potentiell påverkan av och på Investors investeringsverksamhet.

Prioriterade intressenter

 • Medarbetare
 • Portföljbolag
 • Finansmarknadsaktörer
 • Aktieägare
 • Partners - inklusive universitet och affärspartners
 • Samhället - inklusive myndigheter och icke-statliga organisationer

Investors viktigaste hållbarhetsfrågor har identifierats och prioriterats genom löpande dialog, gruppdiskussioner och intervjuer med våra medarbetare och externa intressenter. Vi bibehåller en kontinuerlig dialog med våra prioriterade intressenter och följer utveckling, trender och drivkrafter för att säkerställa att vi prioriterar rätt frågor.

Väsentliga aspekter

 • Finansiell styrka och långsiktig avkastning: Hållbar verksamhet med stark balansräkning och kassaflöde för att skapa investeringskapacitet och därmed långsiktigt värde.
 • Affärsetik: Att agera affärsetiskt och förebygga oetiskt beteende, korruption och mutor är viktigt för att bibehålla omvärldens förtroende.
 • Indirekt ekonomisk påverkan: Via vårt ägande bidrar vi till exempelvis arbetstillfällen, tillväxt, innovation och utveckling.
 • Påverkan på företagen att skapa hållbara affärsmodeller: Som ägare betonar vi vikten av att våra företag investerar i kundnytta, inklusive energi- och avfallseffektivitet vid användning av produkter och tjänster, automatiserade processer och innovationer för att tillvarata möjligheter och för att minska den övergripande negativa påverkan.
 • Bolagsstyrning: Bolagsstyrningsfrågor, såsom styrelsens oberoende, mångfald, kompetens och ersättningsfrågor, hanteras på ett adekvat och transparent sätt.
 • Engagerat ägande: Som ägare för vi en aktiv dialog med bolagen om hantering av hållbarhetsfrågor och risker, såsom påverkan på klimat och miljö, hälsa, säkerhet, mutor och korruption, samt mänskliga rättigheter, för att minska negativ påverkan och öka förtroendet.

FN:s hållbarhetsmål

Ta reda på hur Investor och våra företag bidrar till FN:s hållbarhetsmål

Vi kan svara på dina frågor

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s Delårsrapport Q3 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

538,20

1,01 %

Aktieägare