Affärsetik

Agera etiskt och ansvarsfullt är en förutsättning för att bibehålla högt förtroende.

Ansvarsfull ägare

Vi förväntar oss att våra portföljbolag ska agera ansvarsfullt och i enlighet med lokala och nationella lagar inom respektive land där de är verksamma. Vi förväntar oss också att våra företag ska ansluter sig till och efterleva FN:s Global Compact och dess tio principer, förbinder sig till FN:s hållbarhetsmål och stödjer ILO-konventionerna och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Alla våra portföljbolag ska ha en säker rapporteringskanal för visselblåsning på plats. Vi förväntar oss att våra företag ska ha en process för att upprätta en handlingsplan och vidta åtgärder. Under 2018 uppmuntrade vi våra företag att göra deras visselblåsningskanal tillgänglig för externa intressenter.

Status 2018

  • 100% av våra företag har en implementerad Uppförandekod
  • 100% av våra företag har en policy för anti-korruption och utbildning på plats
  • 83% av våra företag har skrivit under FN:s Global Compact
  • 100% av våra företag har ett visselblåsningssystem för att rapportera överträdelser

 

Ansvarsfullt företag

Investors styrelse har antagit en Hållbarhetspolicy som fastställer inriktningen på Investors hållbarhetsarbete och en uppförandekod med våra värderingar och riktlinjer inom affärsetik. Investor har även en policy mot korruption och visselblåsning. Alla anställda och företagsrepresentanter förväntas följa våra policyer och uppförandekod. Vi håller regelbundet utbildningar och allt material finns tillgängligt på Investors intranät.

Vi stödjer universellt erkända mänskliga rättigheter och tar långsiktigt ansvar för etiska standarder. I vårt fokus på finansiell utveckling tar vi hänsyn till den bredare ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan som Investors och våra portföljbolags verksamheter har. Vi är anslutna till och följer FN:s Global Compact och dess tio principer, ILO-konventionerna och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Vårt företag strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik, och vi värnar om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Vårt förtroende och långsiktiga framgång bygger på våra affärsprinciper som finns beskrivna i vår uppförandekod. Investor har ett visselblåsningssystem där både anställda och externa intressenter kan rapportera överträdelser. Läs mer här.

Vi vill vara goda lokala skattebetalare i överensstämmelse med skattelagar och praxis på de marknader där vi verkar. Vi strävar efter att hela tiden driva vår verksamhet på affärsmässiga snarare än skattemässiga grunder.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s Delårsrapport Q3 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

538,20

1,01 %

Aktieägare