Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna

Bekämpa klimatförändringarna SDG 13 - Vidta åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna. 

Varför: Näringslivet har en viktig roll i att agera och genom nya innovativa lösningar motverka klimatförändringarna och öka resurseffektiviteten. För att minska den globala uppvärmningen till 1,5°C behöver utsläppen av växthusgaser halveras till 2030 och vara nere på noll vid mitten av detta århundrade. Investor har satt klimatmål i linje med Parisavtalet, med mål att halvera utsläppen av växthusgaser till 2030.

Vad vi gör: 2020 minskade vi våra egna absoluta utsläpp av scope 1 och 2 med 26% jämfört med 2016. Som en långsiktig ägare tar vi hänsyn till både risker och affärsmöjligheter i samband med klimatförändringar och därmed påskynda övergång till en hållbar koldioxidsnål ekonomi. År 2020 uppgick portföljföretagens absoluta minskningar av scope 1 och 2 till 1 482 500 toner eller 40% jämfört med 2016.

Ett exempel: Bekämpa klimatförändringarna

ABB bidrar till att uppnå klimatmålen med deras banbrytande teknologier. Ett exempel är transformatorer till en vindkraftpark i Nordsjön. Den andra fasen av den enorma vindkraftparken Borssele byggs 22 kilometer utanför Nederländernas kust. En av de kritiska komponenterna till vindkraftparken är den innovativa krafttransformator WindSTAR som möjliggör en ny generation av kraftfulla offshorebaserade vindturbiner. Detta minskar väsentligt förlusterna och ökar effektiviteten. 

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Utdelning

Lär mer om andra utbetalningen här

Q3 Rapport 2022

Läs här

Investor B

193,20

-0,37 %

Aktieägare