Mångfald & inkludering

Vi är övertygade om att grupper som karakteriseras av mångfald och inkludering av olika perspektiv, stimulerar innovation och leder till bättre beslutsfattande.

 

Ansvarsfull ägare

Investor är övertygad om att långsiktigt framgångsrika bolag byggs av individer med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv. Grupper som karaktäriseras av mångfald och inkludering stimulerar innovation, leder till bättre beslutsfattande och attraherar topptalanger. Organisationer som är inkluderande maximerar värdet av olikheter och realiserar all potential hos sina medarbetare. Investor strävar efter mångfald i alla dimensioner: nationalitet, ursprung, ålder, kön, utbildning liksom vad gäller skillnader i tänkande och erfarenheter.

Vi uppmuntrat och förväntar oss att våra företag investerar i kompetensutveckling, främjar mångfald och inkludering och kan säkerställa icke-diskriminering liksom en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Investors 2030 mål:

  • Att aktivt främja mångfald i alla dimensioner liksom att uppmuntra bolagen att göra detta
  • Investor och alla portföljbolag ska mäta upplevd grad av inkludering bland medarbetarna på regelbunden basis
  • Att nå en könsfördelning om 40/60 i bolagens styrelser utifrån ett övergripande portföljperspektiv 
  • Att nå en könsfördelning om 40/60 i bolagens koncernledningar utifrån ett övergripande portföljperspektiv 

 

Status 2019

 

15

nationaliteter representerade i styrelserna

25%

kvinnor i styrelserna

21

nationaliteter representerade i ledningsgrupperna

24%

kvinnor i ledningsgrupperna

77%

av företagen har satt mål kopplade till mångfald

59%

av företagen mäter upplevd grad av inkludering bland sina medarbetare

Ansvarsfullt företag

Som arbetsgivare fokuserar Investor på att erbjuda en öppen och inkluderande arbetsmiljö där etiskt agerande och respekt för varje individ är avgörande. Investor är en liten organisation där varje individ har möjlighet att påverka den övergripande utvecklingen. Vi tror att mångfald och inkludering, där vi tar vara på hela den tillgängliga talangbasen, bygger starka och mer dynamiska team. 

Investors 2030 mål:

  • Att bibehålla en könsfördelning om 40/60 i Investors ledningsgrupp

Vi investerar för att säkerställa att våra medarbetare kan utvecklas över tid. Våra medarbetares kompetensutveckling sker främst genom lärande i vardagen. Vi erbjuder även olika möjligheter att kontinuerligt utvecklas ur både ett kort- och långsiktigt perspektiv. Detta inkluderar externa utbildningar, såsom ledarskaps- och mentorprogram och jobbrotationer till portföljbolagen. Vi genomför uppföljnings- och utvecklingssamtal med det övergripande målet att främja en miljö där våra medarbetare kontinuerligt kan växa och utvecklas under hela karriären och nå sin fulla potential. Genom medarbetarundersökningar följer vi upp medarbetarengagemang och motivation. Investor kommer att sätta ett mål kopplat till inkludering under 2020.

Status 2019

48%

Andel kvinnor i organisationen

50%

Andel män och kvinnor i ledningsgruppen

44%

Andel kvinnor i Investors styrelse

Människor och samhällen

Investor strävar efter att vara en bra företagsmedborgare och använder våra sponsoraktiviteter som ett sätt att kombinera affärsrelaterade åtaganden med vårt samhällsansvar. Våra prioriterade områden är ungdomar, utbildning och entreprenörskap. Investor stödjer flera organisationer som bidrar till samhällsutveckling och entreprenörskap, som IVA, SNS, Forum för Välfärd, Handelskammare, Business Challenge och Ung Företagsamhet.

Som en engagerad och långsiktig ägare av högkvalitativa bolag kan vi betala utdelning till våra ägare. Investor är via vår huvudägare, Wallenbergstiftelserna, en del av ett unikt ekosystem. Wallenbergstiftelsernas syfte är att verka landsgagneligt för Sverige genom att finansiera forskning och forskningsprojekt. Sedan 1917 har man donerat över 33 miljarder kronor. 2019 delade Investor ut 2,3 miljarder kronor till Wallenbergstiftelserna.

Läs mer om ekosystemet och stiftelserna på www.wallenberg.com

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Kvartalsrapport - Webcast

Till webcast

Kvartalsrapport januari-september 2020

Läs rapporten här

Investor B

541,40

1,08 %

Aktieägare