Aktierelaterade investeringar

I enlighet med IFRS 9 redovisas aktierelaterade investeringar till verkligt värde med värdeförändringar i resultaträkningen. Aktierelaterade investeringar värderas till verkligt värde enligt följande under IFRS:

Noterade innehav

Noterade innehav värderas utifrån innehavens börskurs (köpkurs, där sådan finns noterad) på balansdagen.

Onoterade innehav och fondinnehav

Värderingen av onoterade innehav görs med utgångspunkt från ”International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines”.

För direktägda investeringar, det vill säga som ägs direkt av ett bolag i Investorkoncernen, sker en samlad bedömning för att fastställa vilken värderingsmetod som är lämplig för det enskilda innehavet. I första hand beaktas om det nyligen gjorts en finansieringsrunda eller transaktion på ”armlängds avstånd”, och dels görs en värdering genom att applicera relevanta multiplar på det aktuella bolagets nyckeltal (t.ex. EBITDA) från en utvald grupp av jämförbara bolag med avdrag för individuellt bestämda justeringar till följd av t.ex. skillnaden i storlek mellan det aktuella bolaget och gruppen av jämförbara bolag. Därefter görs en bedömning av vilken av ovanstående metoder som bäst avspeglar marknadsvärdet på det aktuella innehavet och innehavet värderas enligt denna metod. I de fall det finns andra värderingsmetoder som bättre återspeglar det verkliga värdet för ett enskilt innehav, används dessa, vilket innebär att enstaka innehav kan komma att värderas enligt andra än ovan beskrivna metoder.

Onoterade innehav i fonder värderas till Investors andel av det värde som fondadministratören gör av fondens sammanlagda innehav och uppdateras normalt då ny värdering erhållits. Om Investor bedömer att fondadministratörens värdering inte i tillräcklig grad har tagit hänsyn till faktorer som påverkar värdet på de underliggande innehaven eller om den värdering som gjorts bedöms väsentligt avvika från IFRS-principerna, görs en justering av värdet. Noterade innehav i fonder värderas på samma sätt som noterade innehav enligt ovan.