Investor AB: Långsiktiga hållbarhetsmål för att ytterligare framtidssäkra verksamheten och bolagen

0001-01-01 12:00

Investor har under flera år utvecklat ett strukturerat och affärsdrivet hållbarhetsarbete och tar nu nästa steg. Som ett led i detta arbete har Investors styrelse nu beslutat om tre fokusområden och därtill relaterade hållbarhetsmål utifrån Investors påverkan och roll som företag och ägare.

De tre områdena är:

  • Affärsetik & Styrning
  • Klimat & Resurseffektivitet
  • Mångfald & Inkludering

"Idag tar vi nästa steg i vårt hållbarhetsarbete genom att tydliggöra tre fokusområden och definiera långsiktiga mål för att ytterligare framtidssäkra Investor och våra portföljbolag. Inom Investor har detta hög prioritet. Vi kommer i linje med vår ägarmodell att arbeta genom våra styrelserepresentanter med ambitionen att våra företag ska bli eller förbli "best-in-class" och långsiktigt prestera bättre än konkurrenterna", säger Johan Forssell, Investors koncernchef och VD.

Johan Forssell fortsätter:

"Affärsetik och styrning utgör grunden för vår ägarmodell och vi har nolltolerans mot bristande affärsetik. Näringslivet spelar en viktig roll i att stötta omställningen till en mer fossilfri ekonomi och vi har satt ambitiösa mål för Investor och vår portfölj. Mångfald i form av olika perspektiv och inkludering leder till bättre beslutfattande, något som är helt avgörande i byggandet av långsiktigt framgångsrika företag."

Affärsetik & Styrning

Investors Hållbarhetsriktlinjer definierar förväntningarna på Investor som företag och Investors portföljbolag att utöva sina verksamheter på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Dessa har nu tydliggjorts ytterligare. Riktlinjerna innefattar bland annat att Investor och portföljbolagen ska ha relevanta policys, processer och resurser för att hantera och övervaka affärsetik och regelefterlevnad liksom ha säkra visselblåsningssystem på plats.

Klimat & Resurseffektivitet

Klimatförändringarna accelererar snabbare än åtgärderna för att motverka deras effekter. Näringslivet har en viktig roll i att agera och genom nya innovativa lösningar motverka klimatförändringarna och öka resurseffektiviteten.

Investor står bakom klimatmål som är förenliga med Parisavtalet och har satt mål om att halvera utsläppen av växthusgaser per 2030.

Målen är:

  • Att minska Investor CO2e utsläpp med 50 procent per 2030 jämfört med 2016 (Investors Scope 1 och Scope 2 utsläpp)
  • Att minska CO2e utsläpp från den totala portföljen med 50 procent per 2030 jämfört med 2016 (Investors Scope 3 utsläpp)
  • Att säkerställa att alla portföljbolag sätter relevanta reduktionsmål relaterat till deras produkter, tjänster och/eller värdekedjor (portföljbolagens Scope 3 utsläpp).

Mångfald & Inkludering

Investor är övertygad om att långsiktigt framgångsrika bolag byggs av individer med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv. Grupper som karaktäriseras av mångfald och inkludering stimulerar innovation och leder till bättre beslutsfattande. Investor strävar efter mångfald i alla dimensioner: nationalitet, ursprung, ålder, kön, utbildning liksom vad gäller skillnader i tänkande och erfarenheter.

Investor riktning och mål för 2030 är:

  • Att aktivt främja mångfald i alla dimensioner liksom att uppmuntra bolagen att göra detta
  • Investor och alla portföljbolag ska mäta upplevd grad av inkludering bland medarbetarna på regelbunden basis
  • Att nå en könsfördelning om 40/60 i bolagens styrelser och koncernledningar utifrån ett övergripande portföljperspektiv och att bibehålla en könsfördelning om 40/60 i Investors ledningsgrupp.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor ABs Årsredovisning 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

462,70

-3,00 %

Aktieägare