Bolagsstyrning

Bolagsstyrning avser de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr bolaget.

För Investor, vars affärsverksamhet är att äga företag och som ägare skapa värde i företagen, är god bolagsstyrning grundläggande. Det gäller både Investors egen organisation och de företag där Investor är ägare.

Investor är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm AB. Investor tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. I ett aktiebolag som Investor fördelas styrning, ledning och kontroll mellan aktieägarna, styrelsen, verkställande direktören och företagsledningen i enlighet med gällande lagar, regler och instruktioner.

Svensk kod för bolagsstyrning bygger på principen "följ eller förklara" som tillämpas i flertalet utländska koder. Principen innebär att ett företag som tillämpar koden kan avvika från enskilda regler men då ska ange förklaringar till avvikelsen. Bolaget ska i samband med årsredovisningen avge en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. Investors bolagsstyrningsrapport är upprättad i enlighet med koden och Årsredovisningslagen. 

Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning har det övergripande ansvaret för att förvalta Svensk kod för bolagsstyrning. Kollegiet har publicerat en informationsbroschyr, Special Feature of Swedish Corporate Governance, på sin hemsida i syfte att ge olika aktörer ökad förståelse för svensk bolagsstyrning. 

Till grund för Investors styrning – från aktieägare, styrelse, verkställande direktör till företagsledning – finns gällande externa lagar, regler, rekommendationer samt interna regelverk och företagets bolagsordning. Det högsta beslutande organet är bolagsstämman, genom vilken Investors aktieägare utövar sitt inflytande i företaget. Valberedningen tillvaratar samtliga aktieägares intressen och har en beredande roll inför årsstämman avseende bland annat förslag om styrelsens sammansättning. Revisorn utses av årsstämman och granskar bland annat bolagets förvaltning.

Styrelsen förvaltar, för ägarnas räkning, företagets angelägenheter. Investors styrelse leds av styrelseordförande Jacob Wallenberg. Styrelsen utser den verkställande direktören som ansvarar för företagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar. Ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören tydliggörs i instruktioner och arbetsordningar som årligen fastställs av styrelsen.

För att effektivisera och fördjupa sitt arbete i vissa frågor har styrelsen inrättat två utskott: Revisions- och riskutskottet, samt Ersättningsutskottet. 

Interna policyer och instruktioner utgör väsentliga styrdokument för hela företaget då de tydliggör ansvar och befogenheter inom speciella områden, till exempel informationssäkerhet, regelefterlevnad och riskhantering.

Ledningsgruppen arbetar aktivt med att engagera alla medarbetare i att utveckla företagskulturen och att leva efter dess värderingar, vilket styr medarbetarnas agerande.

 

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Föreslagen aktiesplit 4:1

Läs mer här

Bokslut 2020

Läs rapporten här

Investor B

642,80

-1,05 %

Aktieägare