Årsstämma 2020

Investor AB:s årsstämma kommer hållas tisdagen den 5 maj 2020 kl 15:00, på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman är välkomna att kontakta bolaget.

Investor AB
Att: Styrelseordföranden
103 32 Stockholm

investorAGM@investorab.com

Aktieägare som önskar lämna förslag till Investors valberedning är välkomna att kontakta valberedningen.

Investor AB
att: Valberedningen
103 32 Stockholm

valberedning@investorab.com

Med anledning av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman 2020, ska förslag för att kunna tas in i kallelsen och därmed tas med på årsstämmans dagordning ha inkommit till bolaget senast den 17 mars 2020 respektive till valberedningen senast den 10 mars 2020.

Aktieägare är välkomna att ställa frågor under årsstämman. För att underlätta besvarandet av frågor som avses ställas på stämman får frågorna gärna sändas in i förväg till bolaget via e-post: investorAGM@investorab.com

 

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s Delårsrapport Q3 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

538,20

1,01 %

Aktieägare