Årsstämma 2020

Investor AB:s årsstämma kommer hållas tisdagen den 5 maj 2020, klockan 15:00 på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 13:30.

Deltagande

Anmälan att delta i årsstämman kan göras från och med onsdagen den 25 mars 2020. Anmälan kan göras via Investors hemsida, eller på telefonnummer 08 – 611 29 10 eller under adress Investor AB, Årsstämman, 103 32 Stockholm. Vänligen uppge vid anmälan namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress samt antalet eventuella biträden.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 28 april 2020, dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 28 april 2020.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste för att ha rätt att delta i årsstämman låta registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 28 april 2020. Berörda aktieägare bör underrätta sina förvaltare i god tid före denna dag.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Investor AB, Årsstämman, 103 32 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Investors hemsida.

Biträden

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid årsstämman medföra högst två biträden. Biträde får medföras endast om aktieägaren till Investor AB anmäler biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande.

Ärenden och frågor på stämman

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman är välkomna att kontakta bolaget.
Investor AB
Att: Styrelseordföranden
103 32 Stockholm

investorAGM@investorab.com

Aktieägare som önskar lämna förslag till Investors valberedning är välkomna att kontakta valberedningen.

Investor AB
Att: Valberedningen
103 32 Stockholm

valberedning@investorab.com

Med anledning av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman 2020, ska förslag för att kunna tas in i kallelsen och därmed tas med på årsstämmans dagordning ha inkommit till bolaget senast den 17 mars 2020 respektive till valberedningen senast den 10 mars 2020.

Aktieägare är välkomna att ställa frågor under årsstämman. För att underlätta besvarandet av frågor som avses ställas på stämman får frågorna gärna sändas in i förväg till bolaget via e-post: InvestorAGM@investorab.com

Information om hur dina personuppgifter behandlas

 

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor ABs Q4 Rapport 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar