Årsstämma 2021

Investor AB:s årsstämma äger rum onsdagen den 5 maj 2021.

Investor värnar om aktieägarnas hälsa och strävar efter att på bästa möjliga sätt bidra i arbetet med att begränsa spridningen av covid-19. Investors årsstämma genomförs därför endast genom förhandsröstning.

Besluten som fattas på årsstämman offentliggörs den 5 maj 2021 så snart utfallet av förhandsröstningen är sammanställd.

Registrering och anmälan

En aktieägare som önskar delta i årsstämman genom förhandsröstning ska

  • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 27 april 2021,
  • dels anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 4 maj 2021.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per tisdagen den 27 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast torsdagen den 29 april 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Investor välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning. Förhandsröstning måste göras senast den 4 maj 2021 på något av följande sätt:

  • Via vanlig post: Förhandsröstningsformuläret, tillgängligt här och nedan, fylls i och skickas sedan till Investor AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm
  • Via e-post: Förhandsröstningsformuläret, tillgängligt här och nedan, fylls i och skickas sedan till e-postadressen GeneralMeetingService@euroclear.com
  • Via BankID signering: Aktieägare som är fysiska personer kan förhandsrösta elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt här och nedan. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Har du några frågor, vänligen kontakta 08-611 29 10 vardagar mellan kl. 09:00-17:00.

Vi vet att många vill ställa frågor till Investor och uppmuntrar frågor i förväg med post till:

Investor AB
Årsstämman
103 32 Stockholm

eller via e-post till InvestorAGM@investorab.com

Aktieägare kan skicka in frågor fram till och med den 25 april 2021, med skriftligt svar från bolaget senast den 30 april 2021.

Ytterligare information finner du i kallelsen.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se länk

Investordialogen och direktsänd telefonkonferens 3 maj

Mer information hittar du här

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Årsredovisning 2020

Läs rapporten här

Årsstämma 2021

Mer information här

Investor B

714,70

0,00 %

Aktieägare