Ersättning till ledningsgruppen

I syfte att nå långsiktig god värdetillväxt för aktieägarna strävar Investor efter att erbjuda sina anställda en marknadsmässig totalersättning som gör det möjligt att rekrytera och behålla rätt medarbetare.

För att avgöra vad som är en marknadsmässig totalersättning och utvärdera rådande nivåer, görs varje år jämförelsestudier med relevanta branscher och marknader.

Verkställande direktörens totalersättning beslutas av styrelsen. Ersättningsfrågor rörande övriga medlemmar i den utökade ledningsgruppen beslutas av Ersättningsutskottet och rapporteras till styrelsen. Investor tillämpar, för hela organisationen, principen att varje chefs överordnade alltid ska vara informerad om och godkänna rekrytering av och ersättning till en medarbetare. Den totala ersättningens delar kan bestå av:

  • fast kontantlön 
  • rörlig kontantlön
  • långsiktig rörlig lön
  • pension samt
  • övriga ersättningar och förmåner

Fast kontantlön, rörlig kontantlön och långsiktig rörlig lön utgör tillsammans medarbetarens totala lön.

  • Totalersättningen, som avtalas mellan individen och företaget, ska vara konkurrenskraftig för att få rätt person på rätt plats vid rätt tidpunkt.
  • En betydande del av totalersättningen ska vara rörlig.
  • Det ska finnas en koppling till långsiktigt aktieägarvärde genom att ett betydande långsiktigt enskilt aktieinnehav byggs upp. Vi förväntar oss att medarbetare investerar egna medel i Investoraktier.
  • Ersättningen ska vara transparent.
  • Ersättningen ska lyda under “chefs-chefprincipen”, det vill säga att alla förändringar i medarbetarens ersättning godkänns av en överordnad till den chef som föreslår ersättningsförändringen.

Den fasta kontantlönen omprövas årligen. Den fasta kontantlönen utgör basen för beräkning av den rörliga lönen.

Vad gäller program för långsiktig rörlig lön för anställda inom Investor är styrelsens ambition att uppmuntra medarbetarna att bygga upp ett aktieägande i Investor och skapa en struktur som ger balans mellan, å ena sidan medarbetarens risktagande genom krav på egeninvestering i Investoraktier och, å andra sidan medarbetarens möjlighet att erhålla prestationsrelaterad tilldelning av aktier i Investor. Den egna investeringen skapar ett starkt engagemang för Investor hos medarbetarna.

Vidare kopplas en del av den anställdes ersättning till den långsiktiga utvecklingen av Investor och Investoraktien och den anställde exponeras för såväl kursuppgångar som kursnedgångar och får därmed samma mål som Investors aktieägare. Långsiktig rörlig lön för anställda inom Investor består av två delar; en aktiesparplan och ett prestationsbaserat aktieprogram.

Vad gäller program för rörlig långsiktig lön för anställda inom Patricia Industries (PI) är styrelsens ambition att uppmuntra de anställda att bygga upp såväl ett betydande innehav av Investoraktier som, direkt eller indirekt, en betydande exponering mot PI:s befintliga och framtida investeringar. Programmet har en struktur som syftar till att åstadkomma en balans mellan a) den anställdes egen investering i Investoraktier och b) tilldelning av prestationsrelaterade instrument knutna till PI:s befintliga och framtida investeringar. Det egna innehavet syftar till att öka de anställdas engagemang för såväl PI som för Investor.

Eftersom en väsentlig del av den anställdes rörliga ersättning kopplas till PI:s långsiktiga värdeutveckling (inklusive PI:s framtida investeringar), exponeras den anställde för såväl värdeuppgångar som värdenedgångar och anställdas intressen förenas därmed med Investors aktieägares intressen. Programmet baseras på samma struktur som Investors program för långsiktig rörlig lön, men är relaterat till värdeutvecklingen i PI.

Se dokumentet ”Ersättningsriktlinjer och långsiktig rörlig lön" för en redogörelse för programmen för långsiktig rörlig lön samt rörlig kontantlön.

Investor har som policy att medlemmar i den utökade ledningsgruppen förväntas bygga upp ett eget innehav av aktier i Investor med motsvarande marknadsvärde på minst en årslön för verkställande direktören och minst en halv årslön för övriga medlemmar i den utökade ledningsgruppen.

För uppföljning och utvärdering i enlighet med Svensk Kod för bolagsstyrning av pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar samt rådande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer, se dokument "Utvärdering i enlighet med koden".

För redogörelse för Investors system för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare samt för vart och ett av samtliga utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram i enlighet med Svensk Kod för bolagsstyrning hänvisas till det intilliggande dokumentet "Redogörelse rörliga ersättningar och utestående incitamentsprogram". 

 

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Årsredovisning 2020

Läs rapporten här

Årsstämma 2021

Mer information här

Investor B

712,80

-0,27 %

Aktieägare