Ledningsgrupp

Styrelsen utser verkställande direktör och fastställer en instruktion för verkställande direktörens arbete. Verkställande direktören ansvarar för den dagliga verksamheten i bolaget. Ansvaret innefattar bland annat investeringar i företag och avyttringar av innehav, personal-, finans- och ekonomifrågor samt löpande kontakter med företagets intressenter och den finansiella marknaden.

Verkställande direktören säkerställer att styrelsen får den information som krävs för att kunna fatta väl underbyggda beslut. Verkställande direktören är ledamot i Investors styrelse och närvarar vid samtliga styrelsemöten, utom då verkställande direktören själv utvärderas samt vid det tillfälle då styrelsen träffar revisorn utan närvaro av personer från företagsledningen.

Till stöd i sitt arbete har verkställande direktören utsett en ledningsgrupp. Löpande arbetar ledningsgruppen bland annat med specifika affärstransaktioner, uppföljning av värdeskapande åtgärder i företagen, hållbarhetsfrågor och säkerställande av företagens finansiella flexibilitet. Regelbundet görs även riskbedömningar och övergripande strategi utvärderas. När den utökade ledningsgruppen träffas diskuteras även organisations- och personalrelaterade frågor.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Årsredovisning 2020

Läs rapporten här

Årsstämma 2021

Mer information här

Investor B

712,80

-0,27 %

Aktieägare