Styrelse

Styrelsen utses av aktieägarna vid årsstämman med en mandatperiod från årsstämman fram till och med slutet av nästa årsstämma. Styrelsen förvaltar för ägarnas räkning företaget genom att fastställa mål och strategi, utvärdera den operativa ledningen samt säkerställa system för uppföljning och kontroll av etablerade mål.

Det är också styrelsens ansvar att säkerställa korrekt informationsgivning till företagets intressenter, efterlevnad av lagar och regler samt etablering och utveckling av etiska riktlinjer och interna policies. Investors styrelse är beslutsför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsen i Investor ska enligt bolagsordningen bestå av minst tre och högst tretton ledamöter samt högst fyra suppleanter. Årsstämman beslutar det exakta antalet styrelseledamöter. Styrelsen biträds av en styrelsesekreterare som inte är ledamot i styrelsen. Styrelseledamöterna ska ägna Investor den tid och omsorg som uppdraget kräver. Varje styrelseledamot ansvarar för att begära in eventuell kompletterande information som han/hon anser nödvändig för att fatta underbyggda beslut. För att ge nya ledamöter kunskap om verksamheten genomgår de en omfattande introduktionsutbildning som bland annat innefattar möten med företagets avdelningschefer. Styrelseledamöterna erhåller kontinuerlig uppdatering av nya regler, praxis och förordningar som kan påverka verksamheten.

Styrelsens ordförande
Styrelseordföranden utses av årsstämman. Styrelseordföranden ska bland annat organisera och leda styrelsearbetet, se till att styrelsen kontinuerligt fördjupar sina kunskaper om företaget, förmedla synpunkter från ägarna samt vara ett stöd för verkställande direktören. Styrelseordföranden och verkställande direktören tar fram förslag till dagordning för styrelsemöten. Styrelseordföranden kontrollerar att styrelsens beslut verkställs effektivt samt ansvarar även för att styrelsens arbete årligen utvärderas och att valberedningen informeras om resultatet av utvärderingen.

Utöver sitt aktiva engagemang i Investor är styrelsens ordförande, Jacob Wallenberg, engagerad i ett flertal andra bolag och i en rad internationella organisationer. Han har ett stort internationellt nätverk och deltar i olika policyforum.

Styrelsens arbetsordning
Styrelsens arbete styrs, utöver lagar och rekommendationer, av styrelsens arbetsordning som reglerar styrelsens arbetsformer och uppgifter. Arbetsordningen innehåller också instruktioner för verkställande direktören och utskotten. Styrelsen ser årligen över arbetsordningen och fastställer den genom styrelsebeslut. I arbetsordningen beskrivs bland annat vilka punkter som vid varje styrelsemöte regelbundet ska återfinnas på agendan samt det konstituerande styrelsemötets agenda. Arbetsordningen innehåller också riktlinjer för vilka beslut som styrelsen kan delegera till verkställande direktören.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s halvårsrapport 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

478,80

0,36 %

Aktieägare