Styrelse 2012

Under året har det hållits 14 styrelsemöten varav tio ordinarie, ett konstituerande och tre extraordinarie styrelsemöten. Sekreterare vid styrelsemötena har varit chefsjuristen Petra Hedengran. Inför styrelsemötena har ledamöterna erhållit omfattande skriftligt material beträffande de frågor som ska behandlas vid mötet.

Se alla dokument

Mycket av styrelsens tid har under året ägnats åt förvärv av ytterligare aktier i bland annat ABB, Ericsson och NASDAQ OMX, investering i den nya kärninvesteringen Wärtsilä, förvärv av mezzaninlån i Mölnlycke Health Care, investering i Gambro för att finansiera bolagets strategiska plan, konsolidering av fastigheter i bolaget Vectura och avyttring av Gambro. Samtliga transaktioner föregicks av ett omfattande analysarbete inom Investor vilket redovisades och behandlades i styrelsen. Styrelsearbetet har präglats av såväl interna som externa presentationer av de finansiella marknaderna såväl i enskilda länder som i ett globalt perspektiv. Styrelsen har därvid diskuterat utvecklingen och effekterna på branscher, marknader och enskilda företag med särskild inriktning på Investors innehav och deras långsiktiga strategi. Bland annat gavs presentationer av externa föredragshållare vid Investors styrelsemöte i New York i juni. Styrelsen har även tagit del av bolagspresentationer från verkställande direktörer i Investors innehav, bland annat av Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, Gambro och Sobi. En viktig del av styrelsearbetet är de finansiella rapporter som presenteras vid varje ordinarie styrelsemöte, bland annat inför bokslutskommunikén och delårsrapporterna. Styrelsen får också löpande rapportering beträffande bolagets finansiella ställning. Vid de ordinarie styrelsemötena lämnas även rapporter beträffande det löpande arbetet inom affärsområdena med fördjupade analyser och åtgärdsförslag beträffande ett eller flera innehav. Utskottsarbetet utgör en betydande del av styrelsearbetet.

Företagsledningen har under året presenterat värdeskapande planer för kärninvesteringarna, inklusive analyser beträffande innehavens verksamhet och utvecklingspotential inom de affärsområden där de är verksamma. Dessa analyser och konsekvenserna därav har diskuterats och bedömts inom styrelsen såväl med avseende på enskilda bolag som i samband med övergripande strategidiskussioner. Redogörelser har också lämnats och diskuterats i styrelsen beträffande portföljsammansättningen och utvecklingen inom affärsområdet Finansiella investeringar innefattande Investors engagemang i EQT samt verksamheten inom Investor Growth Capital. Utöver deltagande i Revisionsutskottets möten har bolagets revisor medverkat vid ett styrelsemöte där styrelseledamöterna har haft möjlighet att ställa frågor till revisorn utan att representanter för bolagsledningen varit närvarande. Under året har det också genomförts en utvärdering av styrelsearbetet till grund för valberedningens arbete och styrelsearbetets fortsatta bedrivande.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s halvårsrapport 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

467,30

0,00 %

Aktieägare