Styrelse vald vid årsstämman 2019

Styrelsen utses av aktieägarna vid årsstämman med en mandatperiod från årsstämman fram till och med slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen förvaltar för ägarnas räkning företaget genom att fastställa mål och strategi, utvärdera den operativa ledningen samt säkerställa system för uppföljning och kontroll av etablerade mål. Det är också styrelsens ansvar att säkerställa korrekt informationsgivning till företagets intressenter, efterlevnad av lagar och regler samt etablering och utveckling av etiska riktlinjer och interna policies. Investors styrelse är beslutsför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s halvårsrapport 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

467,30

0,00 %

Aktieägare