Styrelseutskott

Styrelsen har inrättat styrelseutskott som ett led i att effektivisera och fördjupa styrelsens arbete i vissa frågor. Vid det konstituerande styrelsesammanträdet väljs styrelsemedlemmar till utskottsarbete.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet har bland annat till uppgift att följa upp, utvärdera och bereda riktlinjer för lön och annan ersättning samt att besluta om ersättning till den utökade ledningsgruppen med undantag av verkställande direktören för vilken styrelsen i sin helhet fastställer ersättningen.

Medlemmar:

  • Jacob Wallenberg (Ordförande)
  • Tom Johnstone
  • Lena Treschow Torell

Revisions- och riskutskottet

Revisions- och riskutskottet kvalitetssäkrar bland annat den finansiella rapporteringen och effektiviteten i företagets interna kontroll. Utskottet följer också upp finansiella strategier, riskexponering samt säkerställer effektiviteten i företagets regelefterlevnad.

Medlemmar:

  • Grace Reksten Skaugen (Ordförande)
  • Gunnar Brock
  • Magdalena Gerger
  • Jacob Wallenberg

Valda medlemmar till utskottsarbete finns i årsredovisningen för respektive år. 

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Year-End Report - 21 januari 2021 klockan 15:00

Lyssna på webcasten här

Year End Report 2020

Läs rapporten här

Investor B

627,20

0,51 %

Aktieägare