Utskott 2012

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman den 17 april 2012 valdes följande medlemmar till utskottsarbete.

Ersättningsutskott

 • Jacob Wallenberg (ordförande)
 • O. Griffith Sexton
 • Lena Treschow Torell

Revisionsutskott

 • Sune Carlsson (ordförande)
 • Jacob Wallenberg
 • Peter Wallenberg Jr

Finans- och riskutskott

 • Grace Reksten Skaugen (ordförande)
 • Gunnar Brock
 • Jacob Wallenberg

Revisionsutskott
Revisionsutskottet kvalitetssäkrar bland annat den finansiella rapporteringen och effektiviteten i företagets interna kontroll. Revisionsutskottet är den främsta kommunikationsvägen mellan styrelsen och företagets revisor. Revisionsutskottet har under 2012 bestått av Sune Carlsson (ordförande), Jacob Wallenberg och Peter Wallenberg Jr. Utskottets sammansättning uppfyller Kodens och aktiebolagslagens krav om oberoende ledamöter. Revisionsutskottet har hållit sex möten under året, normalt i samband med kvartals- och årsrapporterna.

Revisionsutskottet har bland annat under 2012:

 • Behandlat respektive delårsrapport samt bokslutskommunikén
  med avseende på fullständighet och riktighet.
 • Fokuserat särskilt på korrekt hantering och redovisning av
  respektive affärsområde.
 • Haft regelbunden kontakt med bolagets externa revisor och
  följt upp eventuella brister som rapporterats.
 • Utvärderat revisionsinsatsen samt under året utvärderat alternativa
  revisionsbyråer och delgett valberedningen resultatet.
 • Följt upp effektiviteten i organisationen och den interna
  kontrollen i samband med processförändringar.

Ersättningsutskott
Ersättningsutskottet har bland annat till uppgift att utvärdera och bereda riktlinjer för lön och annan ersättning samt att besluta om ersättning till ledningsgruppen med undantag av verkställande direktör för vilken styrelsen i sin helhet fastställer ersättningen. Ersättningsutskottet har under 2012 bestått av Jacob Wallenberg (ordförande), O. Griffith Sexton och Lena Treschow Torell. Utskottets sammansättning uppfyller Kodens krav om oberoende ledamöter. Ersättningsutskottet har under året haft fem möten.

Ersättningsutskottet har bland annat under 2012:

 • Utvärderat och godkänt ersättningsstrukturerna för
  personalen samt lönerevisionen för led ningen.
 • Utvärderat och bedömt verkställande direktörens mål och
  ersättningsvillkor för 2012, varefter styrelsen godkänt.
 • Följt upp och utvärderat pågående och under året avslutade
  program för rörlig lön.
 • Implementerat, följt och utvär derat tillämpningen av riktlinjer
  för lön och annan ersättning samt det långsiktiga aktierelaterade
  löneprogrammet för ledning och anställda som antogs
  av årsstämman 2012.
 • Följt och utvärderat marknadens utveckling av ersättningsprogram
  och ersättningsni våer.
 • Föreslagit styrelsen att till årsstämman 2013 lägga fram ett
  program för långsiktig aktierelaterad lön som väsentligen
  överensstämmer med det program som beslutades 2012.

Finans- och riskutskottet 
Finans- och riskutskottet följer upp riskexponering och finansiella strategier samt säkerställer effektiviteten i företagets regelefterlevnad. Finans- och riskutskottet har under 2012 bestått av Grace Reksten Skaugen (ordförande), Gunnar Brock och Jacob Wallenberg. Utskottets ledamöter berörs inte av oberoende kriterierna. Finans- och riskutskottet har träffats fyra gånger under året. Vid varje möte presenterar representanter från specialistfunktioner aktuell riskstatus samt uppföljning av limiter och mandat mot policyer.

Under 2012 har särskilt fokus lagts på:

 • Investors finansiella flexibilitet.
 • Hur osäkerheten kring den globala ekonomins utveckling samt
  nedgraderingen, som gjorts av bankers rating, har påverkat
  Investor.
 • Uppföljning av riskexponering och strategi för Treasury.
 • Uppföljning av riskexponering och resultat för Trading.
 • Uppdateringar av policyer och instruktioner har godkänts.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s halvårsrapport 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

467,30

0,00 %

Aktieägare