Valberedning

I enlighet med den instruktion för valberedningen som antagits av årsstämman ska ledamöterna i Investors valberedning utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som önskar utse en ledamot. Därutöver ska styrelsens ordförande vara ledamot i valberedningen.

Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till kommande årsstämma.

Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode (uppdelat på ordförande, ledamöter och utskott), ordförande vid stämman, arvodering av revisorer och val av revisorer samt förslag till regler för valberedningen.

Valberedningen består av:

Michael Treschow, Wallenbergstiftelserna
Anders Oscarsson, AMF och AMF Fonder
Lars Isacsson, SEB-Stiftelsen
Ramsay Brufer, Alecta
Jacob Wallenberg, styrelseordförande i Investor AB

Aktieägare som önskar lämna förslag till Investors valberedning är välkomna att kontakta valberedningen.

E-post:
valberedning@investorab.com

Brev:
Investor AB
Att: Valberedningen
103 32 Stockholm

Årsstämman i Investor kommer att hållas tisdagen den 5 maj 2020. Med anledning av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman 2020, ska förslag för att kunna tas in i kallelsen ha inkommit till valberedningen senast den 10 mars 2020.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor ABs Årsredovisning 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

462,70

-3,00 %

Aktieägare