Valberedning inför årsstämma 2012

I enlighet med beslut vid Investors årsstämma den 12 april 2011 ska ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2012 utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget.

Därutöver ska valberedningen bestå av styrelseordföranden. Namnen på ledamöterna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2012. Sammansättningen av valberedningen inför Investors årsstämma 2012 meddelades den 27 september 2011.

De fyra till röstetalet största ägarna (med hänsyn tagen till ägargrupperingar) utgjordes, per den 31 augusti 2011, av Wallenbergstiftelserna, SEB-Stiftelsen, Third Avenue Management LLC och Skandia Liv. Dessa har utsett varsin representant att tillsammans med styrelsens ordföranden utgöra Investors valberedning.

Valberedningens ledamöter:
Hans Wibom, Wallenbergstiftelserna
Lars Isacsson, SEB-Stiftelsen
Curtis Jensen, Third Avenue Management LLC
Caroline af Ugglas, Skandia Liv
Jacob Wallenberg, styrelseordförande i Investor AB

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2012 för beslut:

  • förslag till stämmoordförande,
  • förslag till styrelse,
  • förslag till styrelseordförande,
  • förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
  • förslag till revisorer och
  • förslag till arvode för bolagets revisorer.

Investor AB:s årsstämma ägde rum tisdagen den 17 april 2012 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Investors valberedning kan göra det via e-post till: valberedning@investorab.com eller med brev till adressen:

Investor AB
Att: Valberedningen
103 32 Stockholm

Med anledning av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman, ska förslag för att kunna tas in i kallelsen ha inkommit till valberedningen senast tisdagen den 28 februari 2012.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s halvårsrapport 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

467,30

0,00 %

Aktieägare