Valberedning inför årsstämma 2013

I enlighet med Investors årsstämmas beslut ska ledamöterna i Investors valberedning utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som önskar utse en representant. Därutöver ska valberedningen bestå av styrelseordföranden. Sammansättningen av valberedningen inför Investors årsstämma 2013 meddelades den 5 oktober 2012.

Valberedningens ledamöter:
Hans Wibom, Wallenbergstiftelserna
Lars Isacsson, SEB-Stiftelsen
Peder Hasslev, AMF
Caroline af Ugglas, Skandia Liv
Jacob Wallenberg, styrelseordförande i Investor AB

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2013 för beslut:

  • förslag till stämmoordförande,
  • förslag till styrelse,
  • förslag till styrelseordförande,
  • förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
  • förslag till revisorer,
  • förslag till arvode för bolagets revisorer och
  • i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Investor AB:s årsstämma äger rum måndagen den 15 april 2013 på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Investors valberedning kan göra det via e-post till: valberedning@investorab.com eller med brev till adressen:

Investor AB
Att: Valberedningen
103 32 Stockholm

Med anledning av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman, ska förslag för att kunna tas in i kallelsen ha inkommit till valberedningen senast måndagen den 18 februari 2013.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s halvårsrapport 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

467,30

0,00 %

Aktieägare