Valberedning inför årsstämma 2015

I enlighet med årsstämmans beslut 2011 ska ledamöterna i Investors valberedning utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som önskar utse en representant. Därutöver ska valberedningen bestå av styrelseordföranden. Sammansättningen av valberedningen inför Investors årsstämma 2015 meddelades den 19 september 2014.

De fyra till röstetalet största ägarna (med hänsyn tagen till ägargrupperingar) per den 31 augusti 2014 som önskat utse en representant till valberedningen utgjordes av Wallenbergstiftelserna, AMF, SEB-Stiftelsen och Alecta. Dessa har utsett varsin representant, enligt nedan, att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Investors valberedning.

Valberedningens ledamöter:
Hans Wibom, Wallenbergstiftelserna
Peder Hasslev, AMF
Lars Isacsson, SEB-Stiftelsen
Ramsay Brufer, Alecta
Jacob Wallenberg, styrelseordförande i Investor AB

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2015 för beslut:

  • förslag till stämmoordförande,
  • förslag till styrelse,
  • förslag till styrelseordförande,
  • förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
  • förslag till revisorer,
  • förslag till arvode för bolagets revisorer och
  • i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Investor AB:s årsstämma äger rum tisdagen den 12 maj 2015, i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Investors valberedning kan göra det via e-post till: valberedning@investorab.com eller med brev till adressen:

Investor AB
Att: Valberedningen
103 32 Stockholm

Med anledning av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman, ska förslag för att kunna tas in i kallelsen ha inkommit till valberedningen senast tisdagen den 17 mars 2015.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s halvårsrapport 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

467,30

0,00 %

Aktieägare