Valberedning 2020

I enlighet med den instruktion för valberedningen som antagits av årsstämman ska ledamöterna i Investors valberedning utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som önskar utse en ledamot. Därutöver ska styrelsens ordförande vara ledamot i valberedningen.

Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorer och arvodering av revisorer samt i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2020

Valberedningen består av:

Michael Treschow, Wallenbergstiftelserna
Anders Oscarsson, AMF och AMF Fonder
Lars Isacsson, SEB-Stiftelsen
Ramsay Brufer, Alecta
Jacob Wallenberg, styrelseordförande i Investor AB

Aktieägare som önskar lämna förslag till Investors valberedning är välkomna att kontakta valberedningen.

Investor AB
Att: Valberedningen
103 32 Stockholm

valberedning@investorab.com

Årsstämman i Investor kommer att hållas tisdagen den 5 maj 2020. Med anledning av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman 2020, ska förslag för att kunna tas in i kallelsen ha inkommit till valberedningen senast den 10 mars 2020.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s Delårsrapport Q3 2019

Till rapporten

Webcast Delårsrapport Q3 2019

Till Webcast

Investor B

484,20

0,75 %

Aktieägare