Engagerat ägande

Vi är en engagerad ägare med ett långsiktigt investeringsperspektiv. Ambitionen är att våra företag ska uppnå eller bibehålla positionen best-in-class och att alla ska prestera bättre än sina konkurrenter och nå sin fulla potential.

Investeringsfilosofi

Vår investeringsfilosofi är ”buy-to-build” och utgångspunkten är att utveckla våra företag, så länge vi ser fortsatt potential för värdeskapande. Vi stödjer aktivt våra företag i att genomföra attraktiva investeringar och är villiga att avstå kortsiktig lönsamhet för långsiktigt värdeskapande. Det är vår fasta övertygelse att för att fortsätta vara eller bli best-in-class måste företagen ha kapacitet att investera i forskning och utveckling, oberoende av påverkan från aktiemarknaden eller andra yttre faktorer. Vårt långsiktiga perspektiv är dock aldrig en ursäkt för svag utveckling på kort sikt.

Om vi kommer fram till att ett företag skulle utvecklas bättre under ett annat ägarskap, eller att det inte längre erbjuder tillräckligt attraktiv utvecklingspotential skulle vi aktivt driva en försäljningsprocess och försöka maximera värdet för våra aktie-ägare.

Genomförande är avgörande

Våra bolags framtid är beroende av deras förmåga att driva förändring och av deras vilja att investera långsiktigt. Vi uppmuntrar därför innovation, kreativitet, samarbete och genomförandeförmåga. Detta så att våra bolag kan vara framgångsrika och växa med lönsamhet över tid. 

Kassaflödesgenerering

Under det senaste årtiondet har vi etablerat en stark plattform för kassaflöde baserad på utdelning från våra noterade kärninvesteringar, distribution från Patricia Industries företag och nettokassaflöde från EQT. Detta kassaflöde ger oss möjlighet att finansiera investeringar i både befintliga och nya företag och att generera en stadigt stigande utdelning.

Investeringskriterier

Vi äger företag i branscher vi förstår och känner väl och i vilka vi kan dra nytta av vår erfarenhet, vårt nätverk och vår finansiella expertis. Detta innebär att vi investerar i företag i Norden och Nordamerika, främst inom verkstadsindustri, hälsovård, finansiella tjänster, samt teknologi.

Egenskaper vi söker i våra investeringar är; starka marknadspositioner, hållbara och flexibla affärsmodeller, stark företagskultur, exponering mot tillväxtmarknader, starkt kassaflöde, fokus på innovation och FoU, samt exponering mot service- och eftermarknadsförsäljning.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s halvårsrapport 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

467,30

0,00 %

Aktieägare