Best-in-class styrelser

Vi utövar vårt inflytande genom vår representation i styrelserna. Vi lägger ned mycket tid på att utveckla vårt starka industriella nätverk och på att finna och utveckla talanger. Detta för att säkerställa att de bästa individerna med olika kompetenser och erfarenheter utses till våra styrelser.

Aktivt styrelsearbete

Investor är vanligtvis den största ägaren i våra företag och vi arbetar alltid med de möjligheter och utmaningar varje enskilt företag möter.  Vi förlitar oss på styrelserna när det gäller att säkerställa byggandet av starka och lönsamma företag på lång sikt och samtidigt ställa krav på och följa upp den kortsiktiga utvecklingen.

Vi anser att styrelserna ska vara av begränsad storlek, men innehålla en god blandning av erfarenheter, samtidigt som varje styrelserepresentant har ett stort individuellt ansvar. Vår erfarenhet är att en väl fungerande styrelse är diversifierad avseende ålder, kön och bakgrund. Styrelsen bör bestå av personer med relevant industriell, operativ och geografisk kunskap som inte är alltför snäv eller specifik. Framförallt bör styrelsen ha den erfarenhet och kompetens som krävs för att stödja företagens långsiktiga ambitioner. Investor förväntar sig att styrelserna ägnar sig åt strategiska frågor för att säkerställa långsiktigt attraktiva investeringar. Vi strävar efter en stark samsyn med ordföranden och bjuder regelbundet in företagens ordföranden till “Chairs’ Circle” för att dela kunskap och diskutera viktiga trender.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s halvårsrapport 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

467,30

0,00 %

Aktieägare