Hur vi arbetar

Starkt industriellt nätverk

Investor bildades av familjen Wallenberg 1916 och är en engagerad ägare av högkvalitativa globala företag. Vi använder vårt omfattande professionella nätverk till att identifiera och tillvarata attraktiva affärsmöjligheter.

God finansiell flexibilitet

Vår starka balansräkning och kassaflöde ger oss möjlighet att stödja våra företag på lång sikt, tillvarata investeringsmöjligheter och generera en stadigt stigande utdelning.

Kompetenta och talangfulla medarbetare

Vi fokuserar på den långsiktiga utvecklingen av våra medarbetare och erbjuder möjligheter att bygga och utveckla kompetens. En stark företagskultur som är öppen och anpassar sig till förändringar i omvärlden är avgörande för att vi ska kunna rekrytera och behålla rätt medarbetare.

Best-in-class styrelser

Vi utövar vårt inflytande genom vår representation i styrelserna. Vi lägger ned mycket tid på att utveckla vårt starka industriella nätverk och på att finna och utveckla talanger. Detta för att säkerställa att de bästa individerna med olika kompetenser och erfarenheter utses till våra styrelser.

Investor är vanligtvis den största ägaren i våra företag och vi arbetar alltid med de möjligheter och utmaningar varje enskilt företag möter.  Vi förlitar oss på styrelserna när det gäller att säkerställa byggandet av starka och lönsamma företag på lång sikt och samtidigt ställa krav på och följa upp den kortsiktiga utvecklingen.

Vi anser att styrelserna ska vara av begränsad storlek, men innehålla en god blandning av erfarenheter, samtidigt som varje styrelserepresentant har ett stort individuellt ansvar. Vår erfarenhet är att en väl fungerande styrelse är diversifierad avseende ålder, kön och bakgrund. Styrelsen bör bestå av personer med relevant industriell, operativ och geografisk kunskap som inte är alltför snäv eller specifik. Framförallt bör styrelsen ha den erfarenhet och kompetens som krävs för att stödja företagens långsiktiga ambitioner. Investor förväntar sig att styrelserna ägnar sig åt strategiska frågor för att säkerställa långsiktigt attraktiva investeringar. Vi strävar efter en stark samsyn med ordföranden och bjuder regelbundet in företagens ordföranden till “Chairs’ Circle” för att dela kunskap och diskutera viktiga trender.

Värdeskapandeplaner

Vi för en nära och löpande dialog kring våra värdeskapandeplaner med företagens styrelser och vd:ar. Vårt ägararbete utförs främst av våra business team som består av våra styrelserepresentanter, investeringsansvariga och analytiker. Våra business team analyserar de olika branscherna och jämför portföljbolagens utveckling mot konkurrenternas. Baserat på vår analys, utvecklar och modifierar vi löpande värdeskapandeplaner för varje enskilt företag.

Dessa planer identifierar strategiska områden som vi bedömer att företagen ska fokusera på för att maximera det långsiktiga värdet. Planerna fokuserar vanligtvis på operationell effektivitet, lönsam tillväxt, kapitalstruktur, industriell struktur, innovation, hållbarhet, kompetensutveckling och företagets allmänna hälsa.

Det är avgörande att ägare, styrelser och ledningsgrupper har samsyn och att värdeskapandeplanerna följs upp löpande och noggrant.

Våra business team, bestående av våra styrelserepresentanter, investeringsansvariga och analytiker, utvecklar företagsspecifika värdeskapandeplaner med fokus på strategiska värdedrivare för de kommande tre till fem åren. Planerna fokuserar vanligtvis på:

  • operationell effektivitet,
  • lönsam tillväxt,
  • företagets allmänna hälsa,
  • industriell struktur,
  • innovation,
  • kompetensutveckling,
  • hållbarhet, och
  • kapitalstruktur.

 

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Föreslagen aktiesplit 4:1

Läs mer här

Bokslut 2020

Läs rapporten här

Investor B

642,80

-1,05 %

Aktieägare