Mål och Utfall

Operativa prioriteringar - Finansiella mål 

Öka substansvärdet

Vårt justerade substansvärde uppgick till 546 (485) mdr kronor vid utgången av 2020, en ökning, inklusive
återlagd utdelning om 14 (33) procent. Därmed överträffade tlllväxten i vårt substansvärde vårt avkastningskrav om 8-9 procent under 2020.

Bedriva verksamheten effektivt

Förvaltningskostnaderna uppgick till 531 (513) Mkr, motsvarande cirka 0,10 procent av vårt justerade
substansvärde.

Generera en stadigt stigande utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 14,00 (9,00) kronor per aktie, att utbetalas i två omgångar, 10,00 kronor per aktie i maj 2021 och 4,00 kronor per aktie (kan påverkas av föreslagen aktiesplit) i november 2021. Baserat på detta förslag har vår utdelning i genomsnitt ökat med 7 procent per år de senaste fem åren och med 11 procent de senaste tio åren.

Läs mer om vår utdelningspolicy här

 

Icke-finansiella mål

1. Affärsetik & styrning

Affärsetik och styrning utgör grunden för vårt hållbarhetsarbete. Investors Hållbarhetsriktlinjer definierar tydliga förväntningar på Investor och våra portföljbolag att utöva sina affärsverksamheter på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Investor har nolltolerans mot bristande affärsetik.

96%

av våra företag har skrivit under FN:s Global Compact

100%

av våra företag har en visselblåsningsfunktion

96%

av våra företag har satt mätbara hållbarhetsmål

Under 2020 arbetade Investor med alla portföljbolag avseende hållbarhet. Investor och samtliga företag har en uppförandekod, antikorruptionspolicy och visselblåsningsfunktion. Andelen företag som är medlemmar i FN:s Global Compact ökade till 96 (95) procent. Alla företag har en hälso- och arbetsmiljöpolicy samt en policy som adresserar mänskliga rättigheter. 96 (82) procent av företagen har satt mätbara hållbarhetsmål.

Läs mer här

2. Klimat & resurseffektivitet

Investor AB:s utsläpp

Investor står bakom mål som är förenliga med Parisavtalet. Investors mål är att minska växthusgasutsläppen från scope 1 och 2 med 50 procent per 2030 jämfört med 2016. Under 2020 uppgick utsläppen till 88 ton, en minskning med 26 procent jämfört med 2016. Växthusgasutsläppen från Investor AB är låga då vi inte har någon operativ tillverknings- eller försäljningsverksamhet och har hög andel förnybar el. Ökningen av hemarbete under covid-19 och energieffektivisering i våra kontorsfastigheter har bidragit till minskningen 2020.

Våra företags utsläpp
Investors mål är att minska växthusgasutsläppen från den totala portföljen med 50 procent per 2030 jämfört med 2016 (portföljbolagens scope 1 och 2). Klimatmålet är förenligt med Parisavtalet om att begränsa den globala temperaturökningen till väl under 2 grader. Sedan 2016 har växthusgasutsläppen från våra företag minskat med 40 procent. Utsläppen 2020 från våra portföljbolags scope 1 och 2 motsvarade 1 482 500 ton. I Investors årliga hållbarhetsutvärdering framkom att 78 (50) procent av företagen har mål för att minska sina scope 1 och scope 2 utsläpp. I slutet av 2020 hade 57 procent anpassat sina reduktionsmål till Parisavtalet.

Läs mer om Investors uppdaterade klimatmål

Våra företags indirekta utsläpp
Alla våra företag ska ha mål för att minska utsläppen från sina värdekedjor, exempelvis relaterade till användningen produkter eller tjänster (portföljbolagens scope 3 utsläpp). Dessutom ska alla våra företag ha relevanta mål kopplade till resurseffektivitet.

74%

av våra företag mäter scope 3 utsläpp

43%

av våra företag har reduktionsmål för scope 3 utsläpp

57%

av våra företag har mål kopplade till resurseffektivitet

Läs mer här

3. Mångfald & inkludering

Investor AB
Investor strävar efter mångfald i alla dimensioner: nationalitet, ursprung, ålder, kön, utbildning samt vad gäller skillnader i tankesätt och erfarenheter. Vårt mål är att bibehålla en könsfördelning om 40/60 i Investors ledningsgrupp. Investor mäter upplevd grad av inkludering bland medarbetarna.

60%

av Investors ledningsgrupp är kvinnor

50%

av Investors utökade ledningsgrupp är kvinnor

8,9

upplevd grad av inkludering bland medarbetare (skala 1-10)

Våra företag
Investor strävar efter mångfald i alla dimensioner: nationalitet, ursprung, ålder, kön, utbildning samt vad gäller skillnader i tankesätt och erfarenheter. Investors mål är att nå en könsfördelning om 40/60 i bolagens styrelser och koncernledningar utifrån ett övergripande portföljperspektiv 2030. Alla portföljbolag ska dessutom mäta upplevd grad av inkludering bland medarbetarna regelbundet. Portföljbolagens styrelser inkluderade 14 nationaliteter och genomsnittlig andel kvinnor var 30 (25) procent under 2020. I portföljbolagens ledningsgrupper var andelen kvinnor 25 (24) procent och det var totalt 23 nationaliteter representerade. Vid slutet av 2020 hade 83 (77) procent av företagen målsättningar rörande mångfald, främst fokuserade på könsfördelning. 87 (59) procent av företagen mätte upplevd grad av inkludering bland medarbetare.

Läs mer här

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor skärper klimatmål och ansluter till ”Race to Zero”

Mer information

Måndag 18 okt, kl 13.30, Kvartalsrapport Q3 2021

Lyssna här

Investor B

195,02

-0,97 %

Aktieägare