Mål och Utfall

Investor fokuserar på att skapa en långsiktigt attraktiv totalavkastning. Vårt avkastningskrav utgörs av långsiktig riskfri ränta plus marknadens riskpremie, det vill säga 8-9 procent årligen. Våra operativa prioriteringar är att öka substansvärdet, bedriva verksamheten effektivt och generera en stadigt stigande utdelning.

Operativa prioriteringar

1. Öka substansvärdet

För att uppnå god substansvärdetillväxt, äger vi högkvalitativa företag och är en engagerad ägare som bidrar till att våra företag genererar lönsam tillväxt. Vi strävar efter att allokera vårt kapital framgångsrikt.

Utfall 2019:

Vårt justerade substansvärde uppgick till 485,0 mdr kronor vid utgången av 2019 (372,0), en förändring inklusive återlagd utdelning, på 33 procent (–1).

2. Bedriva verksamheten effektivt

Investor bibehåller kostnadsdisciplin för att vara effektivt och för att maximera vårt kassaflöde.

Utfall 2019:

Förvaltningskostnaderna uppgick till 513 (478) Mkr, motsvarande cirka 0,11 (0,13) procent av vårt justerade substansvärde.

3. Generera en stadigt stigande utdelning

Investors utdelningspolicy är att en hög andel av mottagna utdelningar från våra Noterade Bolag delas ut samt att en distribution sker till aktieägarna från övriga nettotillgångar som motsvarar en direktavkastning i linje med aktiemarknadens. Målet är att generera en stadigt stigande utdelning.

Utfall 2019:

Styrelsen föreslog en utdelning på 9,00 kronor per aktie (13,00).  Detta föreslag godkändes av Årsstämman och utdelningen betalades ut i juni 2020.

 

 

Hållbarhetsmål 
 

1. Affärsetik & styrning

Affärsetik och styrning utgör grunden för vårt hållbarhetsarbete. Investors Hållbarhetsriktlinjer definierar förväntningarna på Investor som företag och Investors portföljbolag att utöva sina verksamheter på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Riktlinjerna innefattar bland annat att Investor och portföljbolagen ska ha relevanta policys, processer och resurser för att hantera och övervaka affärsetik och regelefterlevnad liksom ha säkra visselblåsningssystem på plats. Investor har nolltolerans mot bristande affärsetik.

 

Utfall 2019

100%

av våra företag har en uppförandekod

100%

av våra företag har en policy för antikorruption

100%

av våra företag har en hälsa och säkerhetspolicy

100%

av våra företag har en visselblåsnings-funktion

95%

av våra företag har skrivit under FN:s Global Compact

Läs mer om affärsetik och styrning här

 

2. Klimat & resurseffektivitet

Investor står bakom klimatmål som är förenliga med Parisavtalet och har satt mål om att halvera utsläppen av växthusgaser per 2030. Investors mål för 2030 är:

  • Att minska Investor växthusgasutsläpp med 50 procent per 2030 jämfört med 2016 (Investors Scope 1 och Scope 2 utsläpp)
  • Att minska växthusgasutsläpp från den totala portföljen med 50 procent per 2030 jämfört med 2016 (portföljbolagens Scope 1 och 2 utsläpp)
  • Att säkerställa att alla portföljbolag sätter relevanta reduktionsmål relaterat till deras produkter, tjänster och/eller värdekedjor (portföljbolagens Scope 3 utsläpp)

 

Utfall 2019

10%

minskade växthusgasutsläpp från Investor jämfört med 2016

29%

minskade växthusgasutsläpp från vår portfölj jämfört med 2016

41%

av våra företag har reduktionsmål för scope 3 utsläpp

Läs mer om mål och utfall här

  

3. Mångfald & inkludering

Investor strävar efter mångfald i alla dimensioner: nationalitet, ursprung, ålder, kön, utbildning liksom vad gäller skillnader i tankesätt och erfarenheter. Investor mål för 2030 är:

  • Investor och alla portföljbolag ska mäta upplevd grad av inkludering bland medarbetarna på regelbunden basis
  • Att bibehålla en könsfördelning om 40/60 i Investors ledningsgrupp
  • Att nå en könsfördelning om 40/60 i bolagens styrelser och ledningsgrupper från ett övergripande portföljperspektiv, vilket innebär lägst 40 procent av det underrepresenterade könet

 

Utfall 2019

15

nationaliteter representerade i styrelserna

25%

kvinnor i styrelserna

21

nationaliteter representerade i ledningsgrupperna

24%

kvinnor i ledningsgrupperna

77%

av företagen har satt mål kopplade till mångfald

59%

av företagen mäter upplevd grad av inkludering bland sina medarbetare

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Föreslagen aktiesplit 4:1

Läs mer här

Bokslut 2020

Läs rapporten här

Investor B

642,80

-1,05 %

Aktieägare