Mål och utfall

Övergripande mål

Generera en attraktiv totalavkastning

Vårt övergripande mål är att generera en attraktiv totalavkastning. Vårt avkastningskrav
uppgår till 8-9 procent per år (riskfri ränta plus marknadens riskpremie). Vi uppnår detta genom våra tre
strategiska prioriteringar: öka substansvärdet, generera en stadigt stigande utdelning och nå våra hållbarhetsmål. Under 2021 uppgick vår totalavkastning till 55 (19) procent, jämfört med 39 (15) procent för SIXRX avkastningsindex. Under de senaste 20 åren har vår totalavkastning uppgått till 15 procent i genomsnitt, jämfört med 11 procent för SIXRX.

Strategisk prioritering

Öka substansvärdet

Tillväxten i vårt justerade substansvärde bör överträffa vårt årliga avkastningskrav. För att uppnå detta äger vi högkvalitativa företag och bidrar till att de växer med lönsamhet. Vi strävar också efter att allokera
vårt kapital på ett framgångsrikt sätt. Vårt justerade substansvärde uppgick till 761 (546) mdr kronor vid utgången av 2021, motsvarande en ökning, inklusive återlagd utdelning, om 41 (14) procent. Därmed
överträffade substansvärdestillväxten vårt avkastningskrav under 2021. Under de senaste fem åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i vårt justerade substansvärde uppgått till 20 procent.

Generera en stadigt stigande utdelning

Investors utdelningspolicy är att generera en stadigt stigande utdelning. Vår utdelningspolicy underbyggs av kassaflöde från alla tre affärsområden: Noterade Bolag, Patricia Industries och Investeringar i EQT. Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 (3,50) kronor per aktie, att utbetalas i två utbetalningar, 3,00 kronor per aktie i maj 2022 och 1 krona per aktie i november 2022. Baserat på detta förslag har vår utdelning ökat med 8 procent i genomsnitt per år de senaste 5 åren och med 10 procent de senaste 10 åren.

Läs mer om vår utdelningspolicy här

Nå våra hållbarhetsmål

Affärsetik & styrning

Affärsetik och styrning utgör grunden för vårt hållbarhetsarbete. Investors Hållbarhetsriktlinjer (se sid 14) definierar tydliga förväntningar på Investor och våra portföljbolag att utöva sina affärsverksamheter på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Investor har nolltolerans mot bristande affärsetik.

96%

av våra företag har skrivit under FN:s Global Compact

100%

av våra företag har en visselblåsningsfunktion

96%

av våra företag har satt mätbara hållbarhetsmål

Under 2021 hade Investor en dialog med samtliga portföljbolag avseende hållbarhet. Såväl Investor som varje enskilt portföljbolag har en uppförandekod, en antikorruptionspolicy, en hälso- och arbetsmiljöpolicy,
en policy för mänskliga rättigheter och en visselblåsningsfunktion på plats.

Läs mer här

Klimat & resurseffektivitet

Investor AB:s utsläpp
Investor står bakom klimatmål förenliga med att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C.
Vårt mål är att nå nettonollutsläpp av växthusgaser (scope 1 och 2) per 2030. Under 2021 motsvarade utsläppen 77 ton, en minskning med 35 (26) procent jämfört med 2016. Utsläppen från Investor AB är låga då vi inte har någon operativ tillverknings- eller försäljningsverksamhet och vi har en hög andel förnybar el på våra kontor.

Portföljbolagens utsläpp
Investors scope 3-mål är att minska portföljens växthusgasutsläpp med 70 procent per 2030 jämfört med 2016 (företagens scope 1 och 2). Investor uppmuntrar portföljföretagen att förbinda sig till Parisavtalet
och, när det är relevant, till Science Based Targets. Under 2021 motsvarade scope 1- och scope 2-utsläppen från våra företag 1 260 500 ton, en minskning med 49 (40) procent jämfört med 2016. 88 (78) procent av våra företag har mål att minska sina scope 1- och 2-utsläpp. Vid utgången av 2021 hade 83 (57) procent av våra företag satt utsläppsmål förenliga med Parisavtalet och 33 (22) procent hade ställt sig bakom Science Based Targets.

Läs mer om Investors uppdaterade klimatmål

Portföljbolagens indirekta utsläpp
Alla våra företag ska ha mål för att minska utsläppen från sina värdekedjor, till exempel relaterade till användningen av deras produkter (portföljföretagens scope 3-utsläpp). Dessutom ska alla företag ha mål för effektiv resursanvändning, relevanta för deras verksamhet. Vid slutet av 2021 mätte 75 (74) procent av våra företag scope 3-utsläpp och 63 (43) procent hade reduktionsmål relaterade till sina produkter, tjänster
eller värdekedjor. Vad gäller resurseffektivitet och som komplement till scope 3-mål hade 63 (57) procent
av företagen satt specifika mål kopplade till resurseffektivitet.

75%

av våra företag mäter scope 3 utsläpp

63%

av våra företag har reduktionsmål för scope 3 utsläpp

63%

av våra företag har mål kopplade till resurseffektivitet

Läs mer här

Mångfald & inkludering

Investor AB
Investor anser att team som kännetecknas av mångfald och inkludering stimulerar innovation och bidrar till
bättre beslutsfattande. Vårt mål är att bibehålla en könsfördelning om 40/60 i Investors ledningsgrupp. Vi mäter upplevd grad av inkludering bland medarbetarna. Investor mäter upplevd inkludering bland medarbetarna samt deras upplevelse av att bidra till och påverka företagets övergripande strategi. Under
2021 rapporterade medarbetarna en hög grad av inkludering jämfört med extern benchmark, 8,9 (8,9).

 

60%

av Investors ledningsgrupp är kvinnor

57%

av Investors utökade ledningsgrupp är kvinnor

8,9

upplevd grad av inkludering bland medarbetare (skala 1-10)

Portföljbolagen
Investor uppmuntrar sina företag att främja mångfald och inkludering. Vårt mål är att nå 40/60 könsfördelning i våra företags styrelser och ledningsgrupper utifrån ett övergripande portföljperspektiv
2030. Samtliga företag ska dessutom mäta upplevd grad av inkludering bland medarbetarna. Portföljbolagens styrelser inkluderade 15 (14) nationaliteter och genomsnittlig andel kvinnor uppgick till 34 (30) procent 2021. I ledningsgrupperna uppgick andelen kvinnor till 26 (25) procent och 23 (23) nationaliteter var representerade. Under 2021 hade 83 (83) procent av våra företag målsättningar rörande mångfald, och 92 (87) procent mätte graden av upplevd inkludering bland medarbetarna.

Läs mer här

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Årsstämma webcast

Titta på stämman här

Årsredovisning 2022

Läs mer här

Investor B

221,80

0,02 %

Aktieägare