Mål och Utfall

Vi fokuserar på att skapa en långsiktigt attraktiv totalavkastning. Vårt långsiktiga avkastningskrav är riskfri ränta plus marknadens riskpremie, det vill säga 8-9 procent årligen.

Öka substansvärdet

För att uppnå god substansvärdetillväxt, äger vi högkvalitativa företag och är en engagerad ägare som bidrar till att våra företag genererar lönsam tillväxt. Vi strävar efter att allokera vårt kapital framgångsrikt.

Utfall 2018:

Vårt rapporterade substansvärde uppgick till 327,5 (336,3) Mdr kronor vid utgången av 2018, en förändring, inklusive återlagd utdelning, om 0 (15) procent. SIXRX:s avkastningsindex var –4 (9) procent. Under den senaste tioårsperioden har den rapporterade substansvärdetillväxten, inklusive återlagd utdelning, uppgått till 14 procent i genomsnitt per år och 9 procent under den senaste 20-årsperioden.

Bedriva verksamheten effektivt

Vi bibehåller kostnadsdisciplin för att vara effektiva och för att maximera vårt kassaflöde. Vårt mål, fastställt 2015, är att våra årliga förvaltningskostnader inte ska överstiga 500 Mkr justerat för löneinflation och växelkursförändringar.

Utfall 2018:

Förvaltningskostnaderna uppgick till 478 (455) Mkr, motsvarande cirka 0,15 (0,14) procent av vårt rapporterade substansvärde.

Generera en stadigt stigande utdelning

Vår utdelningspolicy är att en hög andel av mottagna utdelningar från våra noterade bolag delas ut samt att en distribution sker till aktieägarna från övriga nettotillgångar som motsvarar en direktavkastning i linje med aktiemarknadens. Målet är att generera en stadigt stigande utdelning.

Utfall 2018:

Årsstämman beslutade om en utdelning om 13,00 (12,00) kronor per aktie, uppdelad på två utbetalningar, 9,00 kr per aktie i maj 2019 och 4,00 kr per aktie i november 2019. Givet detta beslut har vår utdelning i genomsnitt ökat med 10 procent årligen de senaste fem åren och 13 procent de senaste tio åren.

Hållbarhet 

Här har vi sammanfattat utfallet av vårt hållbarhetsarbete och viktigaste prioriteringar. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete och utfall.

Affärsetik
Att agera etiskt och ansvarsfullt är en förutsättning för att våra företag ska kunna bibehålla högt förtroende.

100% av våra företag har en uppförandekod.

Antikorruption
Investor har nolltolerans gällande mutor och korruption.

100% av våra företag har en antikorruptionspolicy och tillhörande utbildning.

Mänskliga rättigheter
Våra företag förväntas efterleva alla tillämpliga lagar och föreskrifter, samt ansluta sig till och följa FN:s Global Compact, förbinda sig till FN:s hållbarhetsmål, stödja ILO-konventionerna och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

83% av våra företag har skrivit under FN:s Global Compact.
100% av våra företag har ett visselblåsningssystem för att rapportera överträdelser.

Under 2018 uppmuntrade vi våra företag att göra sina visselblåsningssystem tillgängliga för externa intressenter.

Mångfald
Våra företag förväntas uppmuntra och främja mångfald inom sina organisationer.

Andelen kvinnor i styrelserna uppgår till 25 (25) procent. I den noterade portföljen är andelen 35 procent. Den genomsnittliga åldern i portföljbolagen är 53 (57) och 16 (18) nationaliteter är representerade.

Andelen kvinnor i ledningsgrupperna uppgår till 24 (25) procent. Den genomsnittliga åldern är 51 (51) och 22 (23) nationaliteter är representerade.

Miljö
Våra företag förväntas utveckla hållbara produkter, tillämpa energieffektiva processer samt minska sina CO2-utsläpp över tid. Vår andel av företagens CO2-utsläpp: 449.170 (427.010) ton.

1) Uppgifterna baserade på direkta och indirekta utsläpp i Scope 1 och 2, som rapporterats av företagen de senaste två tillgängliga räkenskapsåren. Sobis koldioxidutsläpp inkluderar endast den svenska verksamheten.

Samhälle
Investors indirekta ekonomiska påverkan bidrar bland annat till jobbskapande och teknologisk innovation i våra företag.

Under 2018 uppgick vår utdelning till 9,2 Mdr konor, varav cirka 2,1 Mdr kronor distribuerades till Wallenbergstiftelserna, vars syfte är att stödja vetenskaplig forskning i Sverige. Vårt samhällsengagemang via olika partners såsom Ung Företagsamhet, Business Challenge och stöd till universitet uppgick till 10 Mkr.

Arbete
Med nästan 500.000 medarbetare runt om i världen är det viktigt att våra företag arbetar aktivt med kompetensutveckling, medarbetarengagemang och säkerställer en hälsosam och säker arbetsmiljö.

96% av våra företag mäter medarbetarnöjdhet på återkommande basis.

Innovation
Investeringar i innovation är en avgörande faktor för utveckling av hållbara och effektivare produkter och tjänster.

1) Patricia Industries data exklusive Aleris, Grand Group, Sarnova, Vectura och Tre Skandinavien, på grund av begränsad FoU.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s Delårsrapport Q3 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

538,20

1,01 %

Aktieägare