Mångfald och inkludering

Vi är övertygade om att människor som tänker olika gör skillnad

Investor är en liten organisation där varje individ har möjlighet att påverka den övergripande utvecklingen. Vi är övertygade att organisationer som präglas av mångfald och inkludering; som bejakar individer med olika perspektiv och erfarenheter, bygger starka och mer dynamiska team. Vi vill ta vara på hela den tillgängliga talangbasen på bästa sätt och rekryterar, befordrar och kompenserar på grundval av meriter, oavsett kön, etnicitet, religion, ålder, nationalitet, sexuell läggning, fackligt medlemskap eller politisk åsikt. Vi tolererar inte diskriminering. Vår organisation är väl diversifierad när det gäller ålder, kön och expertis.

Vi genomför regelbundet en lönekartläggning för att säkerställa att vi erbjuder marknadsmässig och jämlik ersättning. Vår ambition är att fortsätta att arbeta för ökad mångfald vid rekrytering. Vi har nolltolerans när det gäller alla former av trakasserier och diskriminering och under 2018 gjorde vi vår visselblåsningsprocess tillgänglig för externa intressenter.

Policy och interna regler

Vår mångfalds- och inkluderingspolicy är godkänd av styrelsen och våra interna regler är godkända av ledningsgruppen. Dessa regler syftar till att ge vägledning hur inkludering och mångfald ska implementeras i verksamheten. En strategi och definierade mål är antagna för att säkerställa att arbetet fokuserar på relevanta områden. Investors mål uppdateras regelbundet i samarbete med en arbetsgrupp bestående av HR-representanter och anställda. Målen omfattar bland annat områden som mångfald i rekryteringsprocessen, utbildning och kompetensutveckling, samt arbetet mot diskriminering och trakasserier. Målen följs upp regelbundet av HR.

Vill du veta mer?

Vi är övertygade om att grupper som karakteriseras av mångfald och inkludering av olika perspektiv, stimulerar innovation och leder till bättre beslutsfattande.

Läs mer om våra åtaganden och mål här.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Läs mer om våra företag

Våra företag

Delårsrapport januari-juni 2020

Läs rapporten här

Investor B

588,40

-0,17 %

Aktieägare