Våra medarbetare

Våra medarbetare och styrelserepresentanter är centrala i vår modell för värdeskapande. Vi är övertygade om att riktigt bra individer som tänker olika gör skillnad. Vi lägger stor vikt vid att kunna erbjuda en hållbar och attraktiv arbetsplats som är syftesdriven och där medarbetare känner att de med utgångspunkt i våra värderingar kan bidra och utvecklas.

Vår kultur styr vårt agerande

Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla vår företagskultur. Vi tror på att en stark kultur som är öppen och anpassas efter förändringar i omvärlden är viktig för att vi ska kunna nå våra mål och kunna rekrytera och behålla nyckelkompetenser. Vi lägger stor vikt vid att kunna erbjuda en hållbar och attraktiv arbetsplats som är syftesdriven och där medarbetare känner att de med utgångspunkt i våra värderingar kan bidra och utvecklas.

Under 2018 genomförde vi vår regelbundna medarbetarundersökning som fick starkt resultat jämfört med externa jämförelsetal på samtliga områden inklusive engagemang, ledarskap, teameffektivitet och psykosocial arbetsmiljö. Våra starkaste resultat är kopplade till värderingar och stolthet. 100 procent av våra medarbetare uppgav att de känner till våra värderingar och 97 procent uppgav att de lever efter dem och är stolta över att arbeta på Investor. Förbättringsområden innefattar individuell feedback och uppföljning.

Kompetensutveckling

Våra medarbetares kompetensutveckling sker främst genom lärande i vardagen. Vi erbjuder även olika möjligheter att kontinuerligt utvecklas ur både ett kort- och långsiktigt perspektiv, inklusive externa utbildningar, såsom ledarskaps- och mentorprogram och jobbrotationer till portföljbolagen. Vi anordnar regelbundet interna aktiviteter för att uppmuntra en lärande organisation och främja samarbete och kunskapsdelning. Sådana aktiviteter kan vara temamöten, fokusgruppsdiskussioner och konferenser.

Vi genomför impact- och utvecklingssamtal med det övergripande målet att främja en miljö där våra medarbetare kontinuerligt kan växa och utvecklas under hela karriären och nå sin fulla potential. Individuella mål ses över löpande under året, inklusive två formella avstämningar.

Medarbetare i siffror per 2018:

92 medarbetare som i genomsnitt är 43 år 

78 medarbetare i Stockholm, 11 i New York, 2 i Palo Alto, 1 i Amsterdam

50/50 % kvinnor respektive män bland medarbetarna

50/50 % kvinnor respektive män i den utökade ledningsgruppen

9 700 kr i genomsnittlig utbildningsutveckling per medarbetare

8 % personalomsättning

15 veckors genomsnittlig föräldraledighet bland kvinnliga medarbetare Stockholm

9 veckors genomsnittlig föräldraledighet bland manliga medarbetare Stockholm

2 % genomsnittlig sjukfrånvaro i % av total tid 

 

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor ABs Q4 Rapport 2019

Till rapporten

Webcast Q4 2019

Till Webcast

Investor B

539,60

1,62 %

Aktieägare