Vår Affärsmodell

Vi är en engagerad och långsiktig ägare

Vi är en engagerad långsiktig ägare och stödjer aktivt företagen i deras arbete att uppnå eller bibehålla positionen best-in-class. Genom betydande ägande och styrelsearbete driver vi de initiativ som vi bedömer kommer att skapa mest värde för varje enskilt företag. Detta skapar värde för våra aktieägare och för samhället i stort.

Våra bolags framtid är beroende av deras förmåga att driva förändring och av deras vilja att investera långsiktigt. Vi uppmuntrar därför innovation, kreativitet, samarbete och genomförandeförmåga. Detta så att våra bolag kan vara framgångsrika och växa med lönsamhet över tid. 

Under det senaste årtiondet har vi etablerat en stark plattform för kassaflöde baserad på utdelning från våra Noterade Bolag, distribution från Patricia Industries företag och nettokassaflöde från EQT. Detta kassaflöde ger oss möjlighet att finansiera investeringar i både befintliga och nya företag och att generera en stadigt stigande utdelning.

Vi bygger och utvecklar världsledande företag

Det är vår fasta övertygelse att för att fortsätta vara eller bli best-in-class måste företagen ha kapacitet att investera i forskning och utveckling, oberoende av påverkan från aktiemarknaden eller andra yttre faktorer.

Vår investeringsfilosofi är ”buy-to-build” och utgångspunkten är att utveckla våra företag, så länge vi ser fortsatt potential för värdeskapande. Vi stödjer aktivt våra företag i att genomföra attraktiva investeringar och är villiga att avstå kortsiktig lönsamhet för långsiktigt värdeskapande. Vårt långsiktiga perspektiv är dock aldrig en ursäkt för svag utveckling på kort sikt.

Om vi kommer fram till att ett företag skulle utvecklas bättre under ett annat ägarskap, eller att det inte längre erbjuder tillräckligt attraktiv utvecklingspotential skulle vi aktivt driva en försäljningsprocess och försöka maximera värdet för våra aktie-ägare.

Vi äger företag i branscher vi förstår och känner väl och i vilka vi kan dra nytta av vår erfarenhet, vårt nätverk och vår finansiella expertis. Detta innebär att vi investerar i företag i Norden och Nordamerika, främst inom verkstadsindustri, hälsovård, finansiella tjänster, samt teknologi.

Egenskaper vi söker i våra investeringar är; starka marknadspositioner, hållbara och flexibla affärsmodeller, stark företagskultur, exponering mot tillväxtmarknader, starkt kassaflöde, fokus på innovation och FoU, samt exponering mot service- och eftermarknadsförsäljning.

Vi fokuserar på att bygga hållbara företag

Vi har en lång tradition av att agera ansvarsfullt som ägare och företag. Vi är övertygade om att en förutsättning för att skapa långsiktigt värde är att hållbarhet är integrerat i affärsmodellen.

Läs mer om hur vi bygger hållbara företag

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Year-End Report - 21 januari 2021 klockan 15:00

Lyssna på webcasten här

Year End Report 2020

Läs rapporten här

Investor B

625,00

-0,35 %

Aktieägare