Vår strategi

Vi står inför en allt mer komplex, snabbrörlig framtid. Under de kommande åren kommer hållbarhet, digitalisering, en hårdnande konkurrens om talang och geopolitik att forma både Investor och våra företag.

Mot denna bakgrund, och styrt av vårt syfte att skapa värde för människor och samhälle genom att bygga starka och hållbara företag, fortsätter vi vårt arbete med att framtidssäkra Investor och våra företag.

Våra prioriteringar är oförändrade, men vi har tydliggjort vilka vi definierar som strategiska och vilka vi definierar som operativa. Vårt yttersta mål, att generera en attraktiv totalavkastning, stöds av tre strategiska prioriteringar:

• Öka vårt substansvärde

• Generera en stadigt stigande utdelning

• Uppnå våra hållbarhetsmål

Våra operativa prioriteringar stödjer våra strategiska prioriteringar:

• Engagerat ägande

• Säkerställa en attraktiv portfölj

• Bedriva verksamheten effektivt

• Bibehålla finansiell flexibilitet

Hur vi arbetar - Vår affärsmodell

Långsiktigt perspektiv

med fokus på industriell utveckling för att öka konkurrenskraften

Starkt nätverk

för att dela kunskap och erfarenheter i syfte att driva värdeskapande

Värdedriven kultur

som vägleder oss i vårt beslutsfattande

Beprövad ägarmodell

byggd på tydliga roller och ansvarsområden mellan oss som ägare, företagens styrelser och ledningar

Filosofin buy-to-build

så länge vi ser fortsatt potential för värdeskapande i våra företag

Starkt kassaflöde

ger oss möjlighet att tillvarata investeringsmöjligheter och generera en stadigt stigande utdelning

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Process för hållbart värdeskapande

Varje enskilt företag vi är engagerade i har ett dedikerat business team bestående av våra styrelserepresentanter i företaget samt investeringsansvariga och analytiker hos Investor. Business teamen bygger kunskap om företagen, benchmarkar mot konkurrenterna och utvärderar företagsstrukturer. Betydande tid ägnas åt att identifiera och tillvarata värdeskapande möjligheter som långsiktiga trender såsom ny teknik och hållbarhet erbjuder. Baserat på analysen definierar och förfinar vi löpande värdeskapandeplaner som identifierar strategiska värdedrivare som vi anser att företagen bör fokusera på för att maximera långsiktigt värdeskapande. Vi presenterar dessa planer för bolagets ordförande och vd, driver dem i styrelsediskussionerna och följer upp utvecklingen.

Bygger världsledande företag

Läs mer

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investordialogen - Ett samtal mellan vår ordförande Jacob Wallenberg, och vd Johan Forssell

Här hittar du webcasten

Information från vår årsstämma

Läs mer här

Investor B

174,40

-1,16 %

Aktieägare