Bolagsstyrning måste baseras på tydliga roller och ansvarsfördelning

För Investor, vars affärsverksamhet är att äga företag och som ägare skapa värde i företagen, är god bolagsstyrning grundläggande. Det gäller både Investors egen organisation och de företag där Investor är ägare.

Investor är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm AB. Investor tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. I ett aktiebolag som Investor fördelas styrning, ledning och kontroll mellan aktieägarna, styrelsen, verkställande direktören och företagsledningen i enlighet med gällande lagar, regler och instruktioner.