Mångfald och inkludering

Vi är övertygade om att grupper som karakteriseras av mångfald och inkludering av olika perspektiv, stimulerar innovation och leder till bättre beslutsfattande.

Ansvarsfull ägare

Investor är övertygad om att långsiktigt framgångsrika bolag byggs av individer med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv. Grupper som karaktäriseras av mångfald och inkludering stimulerar innovation, leder till bättre beslutsfattande och attraherar topptalanger. Organisationer som är inkluderande maximerar värdet av olikheter och realiserar all potential hos sina medarbetare. 

Vi uppmuntrat och förväntar oss att våra företag investerar i kompetensutveckling, främjar mångfald och inkludering och kan säkerställa icke-diskriminering liksom en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Investors 2030 mål:

  • Att aktivt främja mångfald i alla dimensioner liksom att uppmuntra bolagen att göra detta
  • Investor och alla portföljbolag ska mäta upplevd grad av inkludering bland medarbetarna på regelbunden basis
  • Att nå en könsfördelning om 40/60 i bolagens styrelser utifrån ett övergripande portföljperspektiv 
  • Att nå en könsfördelning om 40/60 i bolagens koncernledningar utifrån ett övergripande portföljperspektiv 

Status 2023

15 nationaliteter representerade i styrelserna och 37% kvinnor i styrelserna 

25 nationaliteter representerade i ledningsgrupperna och 30% kvinnor i ledningsgrupperna 

96% av företagen har satt mål kopplade till mångfald och 96% av företagen mäter upplevd grad av inkludering bland sina medarbetare 

 

Ansvarsfullt företag

Som arbetsgivare fokuserar Investor på att erbjuda en öppen och inkluderande arbetsmiljö där etiskt agerande och respekt för varje individ är avgörande. Investor är en liten organisation där varje individ har möjlighet att påverka den övergripande utvecklingen. Vi tror att mångfald och inkludering, där vi tar vara på hela den tillgängliga talangbasen, bygger starka och mer dynamiska team. 

Investors 2030 mål:

  • Att bibehålla en könsfördelning om 40/60 i Investors ledningsgrupp

Vi investerar för att säkerställa att våra medarbetare kan utvecklas över tid. Våra medarbetares kompetensutveckling sker främst genom lärande i vardagen. Vi erbjuder även olika möjligheter att kontinuerligt utvecklas ur både ett kort- och långsiktigt perspektiv. Detta inkluderar externa utbildningar, såsom ledarskaps- och mentorprogram och jobbrotationer till portföljbolagen. Vi genomför uppföljnings- och utvecklingssamtal med det övergripande målet att främja en miljö där våra medarbetare kontinuerligt kan växa och utvecklas under hela karriären och nå sin fulla potential. Genom medarbetarundersökningar följer vi upp medarbetarengagemang, motivation och upplevd grad av inkludering. 

Status 2023

54% andel kvinnor i organisationen 

43% andel kvinnor i ledningsgruppen 

40% andel kvinnor i Investors styrelse 

Människor och samhällen

Investor strävar efter att vara en bra företagsmedborgare och använder våra sponsoraktiviteter som ett sätt att kombinera affärsrelaterade åtaganden med vårt samhällsansvar. Våra prioriterade områden är ungdomar, utbildning och entreprenörskap. Investor stödjer flera organisationer som bidrar till samhällsutveckling och entreprenörskap, som Beredskapslyftet, IVA, SNS, Handelskammare, Business Challenge och Ung Företagsamhet.

Som en engagerad och långsiktig ägare av högkvalitativa bolag kan vi betala utdelning till våra ägare. Investor är via vår huvudägare, Wallenbergstiftelserna, en del av ett unikt ekosystem. Wallenbergstiftelsernas syfte är att verka landsgagneligt för Sverige genom att finansiera forskning och forskningsprojekt. Sedan 1917 har man donerat över 41 miljarder kronor. 2023 delade Investor ut 13,5 miljarder kronor i utdelning, varav 3,2 miljarder kronor gick till Wallenbergstiftelserna.

Läs mer om ekosystemet och stiftelserna på www.wallenberg.com