Mål 5 - Jämställdhet

Jämställdhet SDG 5.5 - Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande.

Varför: Som norra Europas största investmentbolag och därmed också en mycket stor ägare, har vi stor möjlighet att påverka och bidra till jämställdhet och kvinnors deltagande i beslutsfattandet. På Investor är vi övertygade om att grupper som karakteriseras av mångfald och inkludering av olika perspektiv, stimulerar innovation och leder till bättre beslutsfattande.

Vad vi gör: Vi uppmuntrat och förväntar oss att våra företag investerar i kompetensutveckling, främjar mångfald och inkludering och kan säkerställa icke-diskriminering liksom en säker och hälsosam arbetsmiljö. 2020 satte vi långsiktiga mål för att öka den underrepresenterade könsrepresentationen i styrelser och ledningsgrupper i våra företag till en förhållande 40/60 till 2030. Investor deltar också i SISD:s arbetsgrupp för jämställdhet som bland annat har genomfört en undersökning om hur institutionella investerare arbetar med mål för att främja jämställdhet.

 

Ett exempel: Att driva mångfaldsarbete
Ett företag som har höjt ambitionerna inom mångfald och inkludering är ABB, som har satt upp tydliga mål, KPIer och har en stark förankring i ledningsgruppen.

ABB arrangerar utbildningar för chefer och medarbetare om hur omedveten bias kan förhindras, hur man skapar inkluderande team, liksom kring acceptans och tolerans. Riktade kampanjer samt mentor- och sponsorprogram används för att förstärka företagets engagemang. Mångfalds-
och inkluderingsstrategin bygger på tre pelare och är integrerad i hela organisationen:

  • Styrning - Processer, policys, verktyg och best practices som möjliggör en miljö av mångfald, inkludering och lika möjligheter.
  • Inkluderande ledarskap och kultur - Planer och åtgärder för att skapa både individuellt och kollektivt ägande av resultatet från mångfalds- och inkluderingsarbetet.
  • Partnerskap - Skapa medvetenhet, få stöd, engagemang inom och utanför ABB och öka företagets attraktionskraft som arbetsgivare.

Läs mer här