Årsstämma 2024

Investors årsstämma äger rum tisdagen den 7 maj 2024 kl. 15:00 på China Teatern, Berzelii Park 9, Stockholm.

Aktieägarna har även möjlighet att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning innan årsstämman.

Inregistrering till årsstämman börjar klockan 13:30. Klockan 14:00 startar ”Investordialogen” – ett samtal mellan Investors styrelseordförande Jacob Wallenberg, Investors vd Johan Forssell och våra aktieägare. Det kommer endast bjudas på enklare förtäring.

Vänligen notera att ytterkläder och större väskor inte är tillåtna i stämmolokalen utan måste lämnas i garderoben utanför stämmolokalen. Samtliga väskor som medtas kan komma att kontrolleras av säkerhetsskäl.

Välkommen att följa årsstämman och Investordialogen på vår webb (dock utan att kunna rösta eller ställa frågor). Det krävs inte någon anmälan för att enbart följa webbsändningen. En länk kommer finnas tillgänglig på stämmodagen.

Deltagande i stämmolokal


Aktieägare som vill delta i årsstämman i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken per den 26 april 2024 dels anmäla sig senast den 30 april 2024 via:

  • Telefon: 08-402 9052 (vardagar kl. 9:00-16:00)
  • Euroclear Sweden AB:s webbplats
  • Vanlig post: Investor AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm

Vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden.

Deltagande genom förhandsröstning (poströstning)

Aktieägare som vill delta i årsstämman genom förhandsröstning ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken per den 26 april 2024 dels anmäla sig genom att avge sin förhandsröst så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 30 april 2024.

Vid förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Ifyllt formulär skickas in via:

  • Post: Investor AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm 
  • e-post: GeneralMeetingService@euroclear.com
  • BankID signering via Euroclear Sweden AB:s webbplats

Ytterligare anvisningar och villkor finns i förhandsröstningsformuläret

Observera att förhandsrösten inte utgör en anmälan för att närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud. Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt ovan för ”Deltagande i stämmolokal”.

Ombud m.m.
Om en aktieägare företräds av ombud i stämmolokalen bör en skriftlig och daterad fullmakt, och registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för juridisk person, i god tid före årsstämman skickas till Investor AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling biläggas formuläret.

Fullmaktsformulär

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per den 26 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 30 april 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Har du några frågor, vänligen kontakta 08-402 9052 vardagar mellan kl. 9:00-16:00.

Vi vet att många vill ställa frågor till Investor och uppmuntrar frågor i förväg med post till:

Investor AB
Årsstämman
103 32 Stockholm

eller via e-post till InvestorAGM@investorab.com

För information om hur dina personuppgifter behandlas vid årsstämman inklusive Investordialogen, se här.