Årsstämma 2019

Vid Investors årsstämma den 8 maj 2019 fattades bl.a. följande beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2018.

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 13,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen. Vid det första utbetalningstillfället betalas 9,00 kronor per aktie med avstämningsdag fredagen den 10 maj 2019. Vid det andra utbetalningstillfället betalas 4,00 kronor per aktie med avstämningsdag måndagen den 11 november 2019. Utdelningen beräknas att sändas ut onsdagen den 15 maj 2019 respektive torsdagen den 14 november 2019.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, styrelseledamöterna Gunnar Brock, Johan Forssell, Magdalena Gerger, Tom Johnstone, Sara Mazur, Grace Reksten Skaugen, Hans Stråberg, Lena Treschow Torell, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg. Josef Ackermann hade undanbett sig omval. I enlighet med valberedningens förslag valdes Dominic Barton till ny styrelseledamot och omvaldes Jacob Wallenberg till styrelseordförande.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade om styrelsearvode i form av kontantarvode och syntetiska aktier i enlighet med valberedningens förslag till ett totalt värde om 11.700.000 kronor att utgå med 2.800.000 kronor till styrelseordföranden, med 1.625.000 kronor till vice ordföranden och med 750.000 kronor vardera till övriga åtta styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt sammanlagt 1.275.000 kronor kontant som arvode för arbete i styrelseutskotten. Arvode för arbete i styrelseutskotten fördelas med 305.000 kronor till revisions- och riskutskottets ordförande och 200.000 kronor vardera till övriga tre ledamöter och 180.000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 95.000 kronor vardera till övriga två ledamöter.

Revisor
Årsstämman omvalde Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020 i enlighet med valberedningens förslag.

Riktlinjer för lön och annan ersättning
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i den utökade ledningsgruppen. Riktlinjerna överensstämmer i sak med vad som fastställdes av årsstämman 2018.

Program för långsiktig rörlig lön
Årsstämman godkände, i enlighet med styrelsens förslag, omfattningen av och huvudprinciperna för dels programmet för långsiktig rörlig lön för anställda inom Investor, exklusive Patricia Industries (uppdelat på en Aktiesparplan och ett Prestationsbaserat Aktieprogram), dels programmet för långsiktig rörlig lön för anställda inom Patricia Industries (baserat på samma struktur som programmet för Investor, men relaterat till värdeutvecklingen i Patricia Industries i stället för till Investoraktien). Programmen motsvarar huvudsakligen de program som beslutades av årsstämman 2018.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman 2020 besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och serie B för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, för att möjliggöra överlåtelse av egna aktier inom ramen för programmet för långsiktig rörlig lön för anställda inom Investor samt för att säkra kostnader inklusive sociala avgifter sammanhängande dels med nämnda program, dels med utgivandet av syntetiska aktier som del av styrelsearvode.

Årsstämman beslutade även att överlåtelse av egna aktier av serie B får ske till de anställda som deltar i programmet för långsiktig rörlig lön 2019. Högst 600.000 aktier eller det högre antal som kan följa vid omräkning vid split, fondemission eller liknande åtgärder får överlåtas. Överlåtelse får ske under den tid och till det pris som anställda äger rätt att förvärva aktier enligt programmet. Bolaget innehar idag 1.985.145 egna aktier av serie B.

Konstituerande styrelsesammanträde
Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes till ersättningsutskottet Jacob Wallenberg (ordförande), Tom Johnstone och Lena Treschow Torell. Till revisions- och riskutskottet valdes Grace Reksten Skaugen (ordförande), Gunnar Brock, Magdalena Gerger och Jacob Wallenberg. Marcus Wallenberg valdes till vice ordförande i styrelsen för Investor AB.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet beslutade styrelsen, i enlighet med valberedningens rekommendation, att, i likhet med 2018, anta en policy enligt vilken styrelseledamöter, som inte tidigare har motsvarande innehav, under en femårsperiod, förväntas bygga upp ett eget innehav av aktier i Investor (eller motsvarande exponering mot Investoraktien, till exempel i form av syntetiska aktier) till ett marknadsvärde som förväntas motsvara minst ett års arvode före skatt, exklusive arvode för utskottsarbete.


Styrelsen
Investor AB (publ)

Information om hur dina personuppgifter behandlas