Våra affärsområden

Genom betydande ägarandelar och styrelserepresentation arbetar vi på samma sätt med alla innehav. Våra business teams utvecklar värdeskapande planer, benchmarkar våra innehav och bistår dem i att behålla eller uppnå status som best-in-class i sina respektive branscher.

Framåtblickande

För att vara fortsatt konkurrenskraftiga i dagens snabbföränderliga omvärld måste våra företag fortsätta att framtidssäkra sig själva genom att investera i innovation, digitalisering och hållbarhet, samt fokusera på uthålliga trender för att driva långsiktig lönsam tillväxt. Det är högt prioriterat att utveckla och lansera energieffektiva och miljövänliga lösningar med fokus på kundernas totalkostnad över produktens livslängd. Dessutom är det viktigt att ytterligare minska våra företags klimatavtryck från de egna verksamheterna. Samtidigt måste de fortsätta att fokusera på effektivitet för att vara framgångsrika oavsett marknadsläge.

Avseende kapitalallokering kommer vi att fortsätta att prioritera ytterligare investeringar i utvalda befintliga portföljbolag.

Fokus framåt

Vår högsta prioritet är att bidra till lönsam tillväxt i våra befintliga företag. Mot bakgrund av den utmanande makromiljön fokuserar många företag på att säkerställa effektivitet i verksamheten, samtidigt som de växer. Detta ger utrymme för att återinvestera för framtiden, både organiskt och icke-organiskt. Ökad digitalisering, automatisering och hållbarhet är alla exempel på framtidssäkrande initiativ som våra företag arbetar med. I synnerhet bedömer vi att det finns goda möjligheter till såväl ytterligare tillväxt som förbättrad effektivitet genom att dra nytta av ny teknik.

Samtidigt som vi fokuserar på våra befintliga företag söker vi aktivt efter nya investeringar, givet att vi kan hitta rätt möjligheter inom prioriterade branschsegment.

Framåtblickande

Det är avgörande för EQT att fortsätta att generera attraktiv avkastning till fondinvesterarna och att fortsatt utveckla affärsmodellen som bygger på industriellt värdeskapande.

Våra investeringar i EQT:s fonder har varit framgångsrika över tid. Nettokassaflödet till Investor varierar från år till år beroende på om fonderna befinner sig i investerings- eller avyttringsfas. Vi förväntar oss fortsatt starkt nettokassaflöde och vi kommer att investera selektivt i framtida fonder.