Revisorer

Vid årsstämman 2024 omvaldes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Den auktoriserade revisorn Jonas Ståhlberg är huvudansvarig för revisionen.

Revisorn utses av årsstämman för en mandatperiod på ett år. Revisorn har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska Investors årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Huvudansvarig revisor lämnar också en revisionsberättelse till årsstämman, ett yttrande om tillämpning av riktlinjer för lön och annan ersättning samt ett yttrande om Bolagsstyrningsrapporten. Aktieägare är välkomna att vid årsstämman ställa frågor till revisorn. Investor ska enligt bolagsordningen ha en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

Revisorns oberoende i förhållande till företaget säkerställs genom att vald revisor endast i begränsad utsträckning tillåts utföra andra tjänster än revision.

Anbudsförfarande

Under 2022 genomförde Investor ett anbudsförfarande inför valet av revisor vid årsstämman 2023. En helhetsbedömning genomfördes av Revisions- och riskutskottet, som analyserade och sammanvägde urvalskriterierna, såsom sammansättning av revisionsteam, engagemang och tillgänglighet, sektorerfarenhet, global räckvidd, revisionsmodell inklusive verktyg och digitaliserat arbetssätt, kvalitetssäkring, oberoende/intressekonflikt, expertis inom hållbarhet och cyber- och informationssäkerhet samt revisionsarvoden. Baserat på denna utvärdering bedömdes Deloitte AB ha det mest attraktiva erbjudandet för att möta Investors krav. Revisions- och riskutskottet beslutade att rekommendera omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024, eller i andra hand val av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB. Revisions- och riskutskottet har bekräftat att rekommendationen är fri från påverkan av tredje part och att den inte är resultatet av några villkor som begränsar revisorsvalet.