Historiska aktiefakta

På denna sida finner du information om händelser som påverkat Investoraktien historiskt.

Du kan också finna information som beskriver utvecklingen av Investors aktiekapital sedan företaget bildades 1916. Denna information kan vara till hjälp om du till exempel vill räkna ut värdeutvecklingen på Investoraktier i samband med deklarationen.

Split 4:1 2021
Den 19 maj 2021 genomfördes en split som innebar att varje aktie av serie A och B delades upp i fyra aktier av motsvarande slag. 

På grund av detta ändrades också det nominella beloppet per aktie från 6 kronor och 25 öre till 1.5625 krona.

Split 4:1 1999
Den 7 maj 1999 genomfördes en split som innebar att varje aktie av serie A och B delades upp i fyra aktier av motsvarande slag. På grund av detta ändrades också det nominella beloppet per aktie från 25 kronor till 6 kronor och 25 öre.

Köpoptionerna i Scania
De köpoptioner som aktieägarna i Investor erhöll 1996 förföll den 4 juni 1999.
 
Det skattemässiga värdet för varje köpoption uppgår till 8,10 kronor. Detta värde är av betydelse vid beräkning av realisationsvinst/realisationsförlust vid genomförd avyttring och anskaffningsvärde för aktier i Scania. 

Inköpsrätterna i Saab
År 1998 erhöll aktieägarna i Investor inköpsrätter i Saab. Dessa kunde användas för teckning av aktier i bolaget under en begränsad teckningstid.
 
Det skattemässiga värdet för varje inköpsrätt uppgår till 10,00 kronor. Detta värde är av betydelse vid beräkningen av utdelningsskatt och anskaffningsvärde för aktier i Saab. 

Fondemission i Investor 1990
Under 1990 genomfördes en fondemission 3:2, vilken innebar att två aktier berättigade till ytterligare tre aktier. Genom fondemissionen ökade antalet aktier till 81 miljoner.