Investors största ägare

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är Investors enskilt största ägare med 20,07 procent av kapitalet och 42,96 procent av rösterna.

Den 30 juni 2023 uppgick vårt aktiekapital till 4 795 Mkr fördelat på 3 068 700 120 aktier, varav 1 246 763 376 A-aktier och 1 821 936 744 B-aktier. Per den 31 december 2023 ägde Investor totalt 5 799 815 egna aktier.

Totalt hade vi 560 675 (478 051) aktieägare. Sett till antalet utgör privatpersoner den klart största ägarkategorin medan institutionella ägare dominerar när det gäller kapitalandel.

Per den 30 september 2023 uppgick det utländska ägandet i Investor till 27,9 (30,0) procent.

Investors 10 största ägare sorterade efter kapitalandel 30/9 2023*:

Ägare

Antal aktier

   A-aktier

B-aktier 

% av kapital

% av röster

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 615 764 054 613 626 331 2 137 723 20,07% 42,96%
AMF Pension & Fonder 120 668 736 117 964 566 2 704 170 3,93% 8,27%
Alecta Tjänstepension 96 139 240 22 624 000 73 515 240 3,13% 2,10%
Norges Bank 81 827 610 22 699 372 59 128 238 2,67% 2,00%
Vanguard 77 695 280 16 672 381 61 022 899 2,53% 1,59%
Swedbank Robur Fonder 75 446 354 10 511 507 64 934 847 2,46% 1,19%
SEB-Stiftelsen 70 344 400 70 344 400 0 2,29% 4,92%
Marianne & Marcus Wallenbergs Stiftelse 59 641 978 59 241 299 400 679 1,94% 4,15%
SEB Fonder 59 338 933 1 012 864 58 326 069 1,93% 0,48%
BlackRock 57 820 335 845 638 56 974 697 1,88% 0,46%

 

 

* Aktier  som ägs av utländska ägare är ibland förvaltarregistrerade, vilket innebär att de faktiska ägarna inte framgår av informationen från Euroclear Sweden AB.