Investor sedan 1995

1995 delades Saab-Scania upp i två oberoende bolag, Scania AB och Saab AB, för att bredda ägarstrukturen i de två bolagen. Venture Capital-verksamheten drogs igång i och med att Novare Kapital bildades och det framtida affärsområdet Private Equity-investeringar började successivt byggas upp. Detta involverade en gradvis ökning mot onoterade tillväxtbolag inom sektorerna teknologi och hälsovård i USA, norra Europa och Asien.

"Gradvis har uppbyggandet av en mera utlandsfokuserad verksamhet påbörjats. Med egna verksamheter och kvalificerade analytiker på plats i Hongkong, London, New York och Stockholm kan Investor på ett effektivare sätt följa utvecklingen på världsmarknaderna. Detta ger Investor ökade möjligheter att vidareutveckla förmågan att arbeta som långsiktig investerare i ett internationellt perspektiv och att finna morgondagens framtidsföretag".

Peter Wallenberg, styrelseordförande, Investor 1995

1996 sålde Investor 55 procent av sitt ägande i Scania i samband med att bolaget noterades på Stockholmsbörsen och USA-börsen NYSE. I samband med refinansieringen av Saab Automobile träffades ett optionsavtal mellan Investor och GM för att reglera det långsiktigt ägande i bolaget.

1997 sålde Investor sitt innehav i TV4 till den finska tidningsgruppen Aamulehti. Investor deltog i fusionsarbetet mellan OM och Stockholmsbörsen och i bildandet av den nya SEB-gruppen genom samgåendet mellan S-E-Banken och Trygg Hansa. Percy Barnevik valdes till ordförande i Investor.

1998 British Aerospace blev delägare i Saab AB och bolaget börsnoterades. Stora Enso bildades genom en fusion mellan STORA och Enso. En fusion föreslogs mellan Astra och Zeneca. Året som Marcus Wallenberg, 'Husky', valdes till VD för Investor. 

1999 nåddes en överenskommelse med Volvo om att sälja av hela innehavet i Scania. EU:s konkurrensmyndighet godkände emellertid inte affären. Fusionen mellan Astra och Zeneca genomfördes och Saab AB la ett bud på Celsius.

2000 avslog EU-kommissionen Volvos bud på Scania. Detta resulterade i en stor oklarhet om huvudägarskapet i Scania. För att lösa denna oklarhet sålde Investor år 2000 34 procent av rösterna i Scania till Volkswagen AG, som därmed blev Scanias huvudägare. Efter försäljningen var Investor Scanias tredje största ägare – efter VW och Volvo - med den tydliga ambitionen att avyttra hela vårt innehav. Investor kom dock att kvarstå som aktieägare längre än två år – hela åtta år. Volvo fick länge dispens från EU att behålla sina aktier i Scania. Investor gjorde ett antal nyinvesteringar i intressanta teknologibolag såsom kinesiska imGO. 3 Skandinavien, delägt med Hongkong-baserade Hutchison Whampoa, startades 2000 då bolaget fick en av 3G-licenserna i Sverige. Vid den här tiden var andelen onoterade innehav i Investors portfölj 5 procent.

 

2001 ökade Investor sitt ägande i Ericsson och SEB och sålde sina innehav i Stora Enso, SKF och SAS till Wallenbergstiftelserna. GM förvärvade Investors utestående subordinerade lån till Saab Automobile.

2002 ökade Investor sitt ägande i ABB, Electrolux, Ericsson, SEB och WM-data och sålde hela innehavet i Syngenta. Investor deltog i ABB:s konvertibelemission och i Ericssons nyemission. Claes Dahlbäck efterträdde Percy Barnevik som styrelseordförande i Investor.

2003 deltog Investor med sin pro rata-andel i ABB:s nyemission och sålde hela sitt innehav i Volvo. Investor Growth Capitals portföljbolag Tessera noterades på Nasdaq-börsen. 3 Skandinavien lanserade sina 3G-tjänster i Danmark och Sverige, och fick en 3G-licens i Norge.
 
2004 sålde Investor en del av sitt innehav i AstraZeneca och stärkte sin position i Scania. 3 Skandinavien etablerade sig som ledande 3G-operatör i regionen, då med 350.000 abonnenter.