Mångfald och inkludering

Vi är övertygade om att människor som tänker olika gör skillnad.

Investor är en liten organisation där varje individ har möjlighet att påverka den övergripande utvecklingen. Vi är övertygade att organisationer som präglas av mångfald och inkludering; som bejakar individer med olika kompetenser, perspektiv och erfarenheter, bygger starka och mer dynamiska team.

Vi vill ta vara på hela den tillgängliga talangbasen på bästa sätt och rekryterar, befordrar och kompenserar på grundval av meriter, oavsett kön, etnicitet, religion, ålder, nationalitet, sexuell läggning, fackligt medlemskap eller politisk åsikt. Vi tolererar inte diskriminering. Vi vill bidra till ett näringsliv som bygger på meritokrati och fritt från omedveten partiskhet. 

Vår organisation är väl diversifierad när det gäller ålder, kön och expertis.

Vi genomför regelbundet en lönekartläggning för att säkerställa att vi erbjuder marknadsmässig och jämlik ersättning.

Investor har nolltolerans när det gäller trakasserier och diskriminering och vi har en extern visselblåsningsfunktion.

I vår medarbetarundersökning mäter vi upplevd inkludering och hur våra medarbetare upplever de individuella möjligheterna att påverka. 

Vi vill erbjuda rättvis och marknadsmässig ersättning. När det gäller jämställd lön genomför vi årligen en undersökning för att säkerställa jämställd ersättning mellan kvinnor och män.

Vi har en mångfald- och inkluderingsplan som gäller för Investor AB. Planen är skriven av HR avdelningen och godkänd av ledningsgruppen.  

Policy och interna regler

Vår mångfalds- och inkluderingspolicy är en del av vår hållbarhetspolicy, som är godkänd av styrelsen. Våra interna regler, vår mångfald- och inkluderingsplan, är godkänd av ledningsgruppen. Dessa regler syftar till att ge vägledning hur inkludering och mångfald ska implementeras i verksamheten.

En strategi och definierade mål är antagna för att säkerställa att arbetet fokuserar på relevanta områden. Investors mål uppdateras regelbundet i samarbete med en arbetsgrupp bestående av HR-representanter och anställda. Målen omfattar bland annat områden som mångfald i rekryteringsprocessen, utbildning och kompetensutveckling, samt arbetet mot diskriminering och trakasserier. Målen följs upp regelbundet av HR.

 

Vi är övertygade om att grupper som karakteriseras av mångfald och inkludering av olika perspektiv, stimulerar innovation och leder till bättre beslutsfattande.

Läs mer om våra åtaganden och mål här.