Antikorruption

Gåvor, förmåner och mutor

Investor har höga krav på etiskt och moraliskt affärsbeteende för att skydda Investors varumärke och rykte. Investors policy, beslutad av styrelsen, innebär att Investor inte tolererar korruption eller mutor under några omständigheter (inklusive så kallade facilitation payments). Investor följer de lagar som gäller.

Investors ledningsgrupp har beslutat om interna regler som syftar till att ge vägledning för att utvärdera vad som är lämpligt och inte lämpligt i professionella relationer när det gäller bl.a. gåvor och förmåner. De interna reglerna är byggda på principerna från Institutet Mot Mutors Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet. Enligt de interna reglerna ska gåvor och förmåner som ges och tas emot alltid präglas av öppenhet och måttfullhet. Vid tveksamma situationer ska den närmaste chefen alltid informeras och rådfrågas. Investors juristavdelning finns också tillgänglig för vägledning. Risken för mutor och korruption utvärderas löpande och bedöms också årligen som en del av Investors riskbedömningsprocess.

För att medvetandegöra organisationen om interna regler hålls regelbundna utbildningar och det interna regelverket finns tillgängligt på Investors intranät. Investors interna regelverk följs upp löpande och uppdateras vid behov, minst årligen. Alla medarbetare skriver under Investors uppförandekod som inkluderar vår policy för antikorruption och mutor.