Capture2

Årsstämma 2023

Vid Investors årsstämma den 3 maj 2023 fattades bland annat följande beslut.

Här finner ni allt inspelat videomaterial från årsstämman 

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2022.

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 4,40 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen. Vid det första utbetalningstillfället betalas 3,30 kronor per aktie med avstämningsdag fredagen den 5 maj 2023. Vid det andra utbetalningstillfället betalas 1,10 kronor per aktie med avstämningsdag måndagen den 6 november 2023. Utdelningen beräknas betalas ut onsdagen den 10 maj 2023 respektive torsdagen den 9 november 2023.

Ersättningsrapport
Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, styrelseledamöterna Gunnar Brock, Johan Forssell, Magdalena Gerger, Tom Johnstone, Isabelle Kocher, Sven Nyman, Grace Reksten Skaugen, Hans Stråberg, Jacob Wallenberg, Marcus Wallenberg och Sara Öhrvall. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Jacob Wallenberg till styrelseordförande.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade om styrelsearvode i form av kontantarvode och syntetiska aktier i enlighet med valberedningens förslag till ett totalt värde om 13 325 000 kronor att utgå med 3 170 000 kronor till styrelseordföranden, med 1 845 000 kronor till vice ordföranden och med 850 000 kronor vardera till övriga åtta styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt sammanlagt 1 510 000 kronor kontant som arvode för arbete i styrelseutskotten. Arvode för arbete i styrelseutskotten fördelas med 410 000 kronor till revisions- och riskutskottets ordförande och 225 000 kronor vardera till övriga tre ledamöter och 205 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 110 000 kronor vardera till övriga två ledamöter.

Revisor
Årsstämman omvalde Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024 i enlighet med valberedningens förslag.

Program för långsiktig rörlig ersättning
Årsstämman godkände, i enlighet med styrelsens förslag, omfattningen av och huvudprinciperna för dels programmet för långsiktig rörlig ersättning för medarbetare inom Investor, exklusive Patricia Industries (uppdelat på en Aktiesparplan och en Prestationsplan), dels programmet för långsiktig rörlig ersättning för medarbetare inom Patricia Industries (baserat på samma struktur som programmet för Investor, men relaterat till värdeutvecklingen i Patricia Industries i stället för till Investoraktien). Programmen motsvarar huvudsakligen de program som beslutades av årsstämman 2022.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman 2024 besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och serie B för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, för att möjliggöra överlåtelse av egna aktier inom ramen för programmet för långsiktig rörlig ersättning för medarbetare inom Investor samt för att säkra kostnader inklusive sociala avgifter sammanhängande dels med nämnda program, dels med utgivandet av syntetiska aktier som del av styrelsearvode.

Årsstämman beslutade även att överlåtelse av egna aktier av serie B får ske till de medarbetare som deltar i programmet för långsiktig rörlig ersättning 2023. Högst 2 000 000 aktier eller det högre antal som kan följa vid omräkning vid split, fondemission eller liknande åtgärder får överlåtas. Överlåtelse får ske under den tid och till det pris som anställda äger rätt att förvärva aktier enligt programmet. Bolaget innehar idag 5 476 017 egna aktier av serie B.

Styrelsen

Investor AB (publ)

För information om hur dina personuppgifter behandlas vid årsstämman inklusive Investordialogen, se här