Mål 12- Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion & produktion SDG 12.2 - Hållbar förvaltning och användning av naturresurser.

Varför: Klimatförändringarna accelererar snabbare än åtgärderna för att minska deras effekter. Näringslivet har en viktig roll i att agera och genom nya innovativa lösningar motverka klimatförändringarna och öka resurseffektiviteten. 

Vad vi gör: Investors investeringsstrategi bygger på övertygelsen om att hållbarhet är grundläggande för den långsiktigt värdeskapande. Med utgångspunkt i Investors långsiktiga investeringshorisont är det avgörande att ta klimathänsyn vid investeringsbeslut. Klimatrisker och möjligheter finns både på kort och lång sikt. På kort sikt innebär omställning till en mer fossilfri ekonomi också investeringsmöjligheter, t ex företag med produkter och tjänster som bidrar till omställningen. 

Investor utvecklar individuella värdeskapandeplaner för varje portföljbolag och driver klimatstrategin genom våra styrelserepresentanter i respektive företag. Investor följer också upp våra företags framsteg genom dialog och rapportering. Investors business team och hållbarhetsteam har regelbunden dialog med
alla portföljbolag. Under 2023 arbetade vi med våra 24 företag angående hållbarhet. Investor följer upp företagen årligen avseende avfall, vattenförbrukning och växthusgasutsläpp.

Vi har satt som mål att säkerställa att portföljbolagen har klimatstrategier utöver deras egen verksamhet och att alla portföljbolag sätter relevanta reduktionsmål relaterade till deras produkter, tjänster eller värdekedjor (portföljbolagens scope 3 utsläpp). År 2023 hade 79% av företagen mål för scope 3 och 71% hade resurseffektivitetsmål.

Ett exempel: Hållbar konsumtion och produktion

Electrolux strävar efter att erbjuda resurseffektiva produkter, som tillverkas på ett hållbart sätt, till så många som möjligt. De har satt klimatmål i linje med det forskningen har kommit fram till krävs för att nå Parisavtalet och hålla den globala temperaturhöjningen under 1.5° C. Electrolux kommer med deras ambitiösa mål kommer förhindra att miljontals ton växthusgaser släpps ut i atmosfären.

Läs mer här