Ersättning till ledningsgruppen

Vår ersättningsfilosofi utgår från vår strategi och fokuserar på långsiktigt värdeskapande.
Ersättningen ska vara konkurrenskraftig och marknadsmässig och får bestå av följande komponenter:
Fast kontantersättning, kortfristig rörlig ersättning, långsiktig rörlig ersättning, pension samt övriga
förmåner.

En framgångsrik implementering av vår affärsstrategi och tillvaratagandet av Investors
långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att vi kan rekrytera och behålla
kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Investor kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning.
Dessa riktlinjer möjliggör att verkställande direktören och andra medlemmar i den utökade
ledningsgruppen kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Capital Markets Update 2023

Se webcasten här

Årsredovisning 2022

Läs mer här

Investor B

226,20

0,71 %

Aktieägare