Titta på vår webcast för Q3 2023 här

Viktiga händelser under det tredje kvartalet

  • Det justerade substansvärdet uppgick till 760 319 Mkr (248 kronor per aktie) per den 30 september 2023, en minskning om -12 741 Mkr, motsvarande -2 procent under kvartalet. Totalavkastningen uppgick till -3 procent, jämfört med -6 procent för SIXRX avkastningsindex.
  • Noterade Bolag genererade en totalavkastning om -3 procent. Resterande aktier i Accelleron avyttrades för 2,6 mdr kronor. Den totala avyttringslikviden uppgick därmed till 3,6 mdr kronor.
  • Baserat på bedömda marknadsvärden uppgick totalavkastningen för Patricia Industries, exklusive kassan, till 0 procent (0 procent inklusive kassan). Vinsttillväxt och kassaflöde påverkade positivt, men motverkades av multipelkontraktion och negativa valutaeffekter.
  • Inom Patricia Industries uppgick den rapporterade omsättningstillväxten för de större dotterföretagen till 10 procent, varav 5 procent organiskt i konstant valuta. Rapporterad och justerad EBITA ökade med 19 respektive 18 procent.
  • Mölnlycke rapporterade organisk omsättningstillväxt om 4 procent i konstant valuta, främst drivet av Wound Care som växte 8 procent. EBITA-marginalen förbättrades något.
  • Värdeförändringen på Investeringar i EQT uppgick till 1 procent. Nettokassaflödet till Investor uppgick till -1 127 Mkr.
  • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 2,0 procent per den 30 september 2023 (1,5 procent per den 31 december 2022). Bruttokassan uppgick till 24 067 Mkr och den genomsnittliga löptiden på Investor AB:s skuldportfölj uppgick till 11,1 år per den 30 september 2023.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Q3 Rapport

Här hittar du mer information

Årsredovisning 2022

Läs mer här

Investor B

215,40

0,54 %

Aktieägare